Konzervatórium Conservatory Bratislava

Hudobná teória a sluchová analýza

Hudobná náuka

Bezpečná znalosť notopisu v husľovom a basovom kľúči, čítanie a zápis v rôznych oktávach, durové a molové stupnice, súbežné tóniny, harmonická a melodická mol, základné a odvodené intervaly, ich určovanie a stavba v obidvoch smeroch, durové a molové kvintakordy a ich obraty.
Bežné hudobné názvoslovie z oblasti dynamiky, tempa a agogiky.
Znalosť významných kultúrno-historických období a ich hlavných predstaviteľov.

Intonácia a rytmus

Talentová skúška je zameraná na zistenie miery a rozsahu vrodenej i nadobudnutej hudobnosti. Robí sa formou testu, v ktorom uchádzač má preukázať:

  • rozlišovacie hudobné schopnosti (rozlišovanie stupníc dur a mol, pôvodnej, harmonickej a melodickej, rozlišovanie kontrastných harmonických intervalov, napr. m2 a v2, prázdna a plná konsonancia a disonancia, pravidelné a nepravidelné delenie doby, nota s bodkou, synkopa triola)
  • hudobná predstavivosť (vnútorné počutie, analýza neúplných stupníc a melodických úryvkov)
  • hudobná pamäť (porovnávanie počutých melodických a rytmických úryvkov)
  • hudobné myslenie (uvádzanie tónov do vzťahov – napr. zistenie, kedy sa vráti niektorý tón, koľko razy sa vyskytuje najvyšší, alebo najnižší tón v melódii a pod.)
  • hudobné cítenie a vkus (melodické a rytmické cítenie, metrum, tempo, dynamika, výraz).