Konzervatórium Conservatory Bratislava

Ročný plán

ZAČIATOK ŠKOL. ROKA – 01. september 2017

KONIEC ŠKOL. ROKA – 29. jún 2018

PRÁZDNINY

jesenné 30.-31.10.2017 (pondelok-utorok), vyuč. pokračuje od 2.11.2017 (štvrtok)

vianočné 23.12.2017 – 5.1.2018, vyučovanie pokračuje od pondelka 8.1.2018

polročné 2.2.2018 (piatok), vyučovanie pokračuje od pondelka 5.2.2018

jarné (pre Bratislavský kraj) 5.-9.3.2018

veľkonočné 29.3. – 3.4.2018 (štv. – ut.), vyuč. pokračuje od stredy 4.4.2018

hlavné (letné) 30.6. – 31.8.2018

ZÁVER I. POLROKA

Koniec zápisu známok 19.01.2018 (piatok) o 14,00 hod.

Klasifikačná konferencia 23.01.2018 (utorok) o 10,00 hod.

Vydávanie vysvedčení 31.01.2018 (streda)

Do 29.09.2017 predložiť zadania jednotlivých zložiek súborných skúšok z pedagogickej prípravy absolventov.

Do 23.01.2018 predložiť súpis vybraných umeleckých diel absolventských výkonov žiakov.

Do 23.03.2018 predložiť súpis vybraných umeleckých diel pre maturitné skúšky z praktickej časti odbornej zložky.

ZÁVER II. POLROKA

Koniec zápisu známok 20.06.2018 (streda) 14,00 hod.

Klasifikačná konferencia 22.06.2018 (piatok) 10,00 hod.

Vydávanie absolutórií 28.06.2018 (štvrtok) o 10,00 hod.

Vydávanie vysvedčení 29.06.2018 (piatok)

Do 01.06.2018 písomne predložiť témy absolventských prác žiakov pre nasledujúci školský rok.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

budú (v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008, § 66, odsek 5) v týždni od 26.03.2018

MATURITNÉ SKÚŠKY

písomné:

slovenský jazyk a literatúra – 13.03.2018 (utorok)

anglický jazyk a nemecký jazyk – 14.03.2018 (streda)

z praktickej časti odbornej zložky: 18.05.2018 (piatok, v prípade potreby) a 23.-25.05.2018 (streda – piatok)

ústne maturity 04.-08.06.2018

(Maturitné skúšky v náhradnom termíne a opravné maturitné skúšky: september a február nasledujúceho školského roka)

Zápis známok študentov 4. roč. končí v stredu 16.05.2018 o 14,00 hod.

Klasifikačná konferencia 4. roč. sa uskutoční 18.05.2018 (piatok) o 9,00 hod.

Akademické voľno pred maturitnými skúškami: 28.05.-01.06.2018

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY

sa budú konať od 01.02.2018 v termínoch podľa osobitných vyhlášok (v daných termínoch sa nebudú môcť konať koncerty tried profesorov)

Odovzdanie absolventských písomných prác študentov 6.roč.: do 30.04.2018 (13,00 hod)
Odovzdanie zadaní absolventských písomných prác pre nasledujúci školský rok (žiaci 5. roč.): do 01.06.2018

OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH PÍSOMNÝCH PRÁC

a SÚBORNÉ SKÚŠKY Z PEDAGOGICKEJ PRÍPRAVY (pedagog. výstupy) sa budú konať v júni 2018 (podľa osobitných vyhlášok)

(Absolventské skúšky v náhradnom termíne: september a február nasledujúceho školského roka)

Zápis známok žiakov 6. roč. končí v piatok 18.05.2018 o 14,00 hod.

Klasifikačná konferencia 6. roč. sa uskutoční 22.05.2018 (utorok) o 9,00 hod.

METODICKÉ DNI

(vždy v sobotu) budú 4.11.2017, 20.01.2018 a 16.06.2018

KONCERT SYMF. ORCHESTRA KONZERVATÓRIA

v SF bude v stredu 14.02.2018 o 18,00 hod. (konkurz na sólový výkon s orchestrom bude zverejnený samostatnou vyhláškou)

Žiaci, ktorí majú prerušené štúdium a chcú v ňom v nasledujúcom školskom roku pokračovať, podajú písomnú žiadosť o zisťovaciu prehrávku do konca mája.