Konzervatórium Conservatory Bratislava

Umelecký prejav podľa študijného zamerania

Strunové nástroje

Husle

Stupnice:

 • 2 trojoktávové durové stupnice s dvojhmatmi
 • 2 trojoktávové molové stupnice jednohlasé

Etudy:

 • Mazas op. 36 č. 25
 • jedna ľubovoľná (primerane technicky náročná) etuda

Prednes:

 • 1 rýchla časť koncertu

Viola

Ak adept hrá program talentovej skúšky na husliach, sú podmienky zhodné s podmienkami skúšky na husle.

Ak hrá na viole, môže Kreutzerové etudy nahradiť violovými etudami podobnej problematiky.

Violončelo

 • Všetky dvojoktávové dur a mol stupnice + akordy
 • Dotzauer: 14, 17, 20 (povinne) (rev. Klingenberg)
 • Prednesová skladba primeranej techn. náročnosti

Kontrabas

 • Tri stupnice dur a paralelné mol (melodická, harmonická) najviac do rozsahu III. polohy (po tón D na G strune).
 • Dve etudy z dostupnej ľubovoľnej školy do uvedenej polohy – musia polohu dosiahnuť (čiže rozsah po tón D na G strune).
 • Dve krátke skladbičky podľa ľubovoľného výberu so sprievodom klavíra.

Harfa

Stupnice:

 • 1 dur – 2 okt.
 • 1 mol – 2 okt.

Škola pre harfu H. Trneček

 • Sovietska škola pre harfu 1. diel
 • 2 etudy
 • 2 prednesy

Cimbal

 • stupnice 2 dur a 2 mol, arpeggio, tremolo, akordová kadencia
 • ľubovoľný výber 2 etud (Allage, Kreutzer)
 • predklasická alebo klasická skladba
 • prednes primeranej technickej náročnosti

Gitara

 • všetky stupnice do 1. oktávy + 1 kadencia
 • 3 rôzne etudy (napr. Carulli, Carcassi, Giuliani)
 • 3 malé prednesové skladby rôzneho štýlu

Skúška z povinného klavíra – Odbor strunových nástrojov:

Uchádzači o štúdium hry na strunových nástrojoch sa zúčastnia skúšky z hry na klavír:

 1. uchádzači o štúdium si pripravia:
  začiatočníci – 4 skladby ( odporúča sa 2 etudy a 2 prednesy )
  pokročilí – 3 skladby ( odporúča sa 1 etuda a 2 prednesy )
 2. v prípade, že uchádzač nemal možnosť pripraviť si uvedené skladby
  absolvuje zisťovaciu skúšku – pohovor.

 

 

Dychové drevené nástroje

Flauta

Stupnice: dur # b T D legato, tenuto akordy: veľké rozklady + obraty po 4 C dur cez 3 oktávy mol # b harmonické, melodické, legato, tenuto

akordy: veľké rozklady + obraty po 4 c mol cez 3 oktávy

Etudy: 3 etudy rôznej technickej problematiky a rôzneho charakteru

Odporúčaná skladba: W. A. Mozart: Andante C dur + 1 prednesová skladba podľa vlastného výberu.

Podmienky prijatia do 1. ročníka štúdia na Konzervatórium v rámci hlavného študijného oboru Zobcová flauta.

Sopránová zobcová flauta

1 skladba podľa vlastného výberu z diela: Jacob van Eyck: Der Fluyten Lust-Hof

Altová zobcová flauta

Sólové skladby: 1 pomalá a 1 rýchla skladba podľa vlastného výberu z diela:

J.J. Quantz: 15 sólových skladieb

Prednesové skladby: 1 sonáta podľa vlastného výberu z diel:

G. F. Händel: The complete sonatas No. 1-6 (g, a, C, F, B, d)

G. Ph. Telemann: 7 Sonát „Der getreue Musikmeister“ (TWV 41: F2, B3, f1, C2, d4, C5, f2)

Nedostupný notový materiál je k dispozícii na Konzervatóriu.

Hoboj

Stupnice do 3 krížikov a 3 b dur a molové + kvintakord T D7

Etudy:

 • Hinke: Základná škola hry na hoboji
 • Widemann: Etudy pre mierne pokročilých

Prednes:

 • B. Bartók: Tri skladby z regiónu CSIK.

Klarinet

 • všetky mol a dur stupnice + kvintakordy + dominantné a zmenšené septakordy
 • tri etudy (Demitz, Müller), Demitz str. 36 č. 16 – povinná, 1 pomalá z uvedených: Demitz str. 11 č.3, alebo str. 12 č.5, alebo str. 13 č. 2, alebo Müller č. 1 Tretia etuda ľubovoľná.
 • jeden prednes (Fibich – Selanka) (Wagner – Adagio) (al. Tuček, Kramář, Stamitz)

Fagot

 • 1 dur a 1 mol stupnicu, harmonickú a melodickú + kvintakord
 • 2 krátke cvičenia
 • malý prednes s klavírnym doprovodom

Skúška z povinného klavíra – Odbor drevených dychových nástrojov:

Uchádzači o štúdium hry na drevených dychových nástrojoch sa zúčastnia skúšky z hry na
klavír:

 1. uchádzači o štúdium hry na drevené dychové nástroje absolvujú
  zisťovaciu skúšku z hry na klavír
 2. v prípade, že uchádzač nemal možnosť pripraviť si skladby
  absolvuje zisťovaciu skúšku – pohovor.

 

Dychové plechové a bicie nástroje

Trúbka

Stupnice:

Dur, mol, do 3# a 3b,

tonický kvintakord rozložený a obraty – tenuto a legáto.

Povinná stupnica C dur, dve oktávy

Etudy:

J Kolář I. zošit, etuda č. 105 (v prvom takte oktávová synkopa),

ďalšie 2 ľubovoľné etudy.

Prednes:

ľubovolná skladba s doprovodom klavíra

Pozauna

 • Stupnice – durové do 4 # a 4 b kvintakord
 • Etudy – M. Hejda: Prípravná škola hry na pozaunu č. 10 z malých etud J. Ušák: Škola hry na pozaunu č. 88

1 cvičenie legátovým spôsobom

 • Prednes podľa výberu

Tuba

Stupnice durové do 3 # a 3 b

2 etudy

Lesný roh

 • Stupnice durové do 4 # a 4 b
 • 1 ľubovolný prednes
 • 1 etuda zo školy E. Wiperich
 • 2 cvičenia podľa vlastného výberu

Saxofón

 • Stupnice dur a mol do 4# a 4b + akordy a septakordy
 • Etudy: Hejda, Gollwell, prípadne iná škola – pripravi 3 etudy – z toho 1 pomalú
 • Prednes ľubovoľný

Skúška z povinného klavíra – Odbor plechových dychových nástrojov:

Uchádzači o štúdium hry na plechových dychových nástrojoch sa zúčastnia skúšky z hry na
klavír:

 1. uchádzači o štúdium hry na plechové dychové nástroje absolvujú
  zisťovaciu skúšku z hry na klavír
 2. v prípade, že uchádzač nemal možnosť pripraviť si skladby
  absolvuje zisťovaciu skúšku – pohovor.

 

Bicie nástroje

Malý bubon

 • Rytmické stupnice Tremolo p – mf -obraty f – mf – p
 • 1 povinná etuda: Tuzar č. 22
 • 1 etuda – vlastný výber

Xylofón

 • 1 stupnica dur, mol, rozložený kvintakord +  vlastný výber
 • 1 etuda povinná: Hojný č. 3
 • 1 etuda – vlastný výber
 • 1 prednes – vlastný výber

Skúška z povinného klavíra – Odbor bicích nástrojov:

 1. uchádzači o štúdium hry na bicie nástroje absolvujú zisťovaciu skúšku z hry na klavír
 2. v prípade, že uchádzač nemal možnosť pripraviť si skladby
  absolvuje zisťovaciu skúšku – pohovor.

 

Klavír, Organ

1. Durové a molové stupnice do 4 # a do 4 b, v oktávach, terciách, decimách, sextách Durové a molové akordy + rozklady akordov a obratov Utvori dominantný septakord, v molových stupniciach zmenšený septakord

2. 2 etudy riešiace rôznu technickú problematiku

Czerny op. 299 (nad č. 20), Czerny op. 740, Cramer

3. J. S. Bach – dve dvojhlasné, alebo trojhlasné invencie

4. Rýchla časť sonáty od autorov klasicizmu

5. 1 prednesová skladba z obdobia romantizmu

1 prednesová skladba z obdobia 20., 21. storočia

 

Akordeón

1. Všetky dur a mol stupnice I. radu + akordy

2. 2 etudy rôzneho charakteru

3. 1 polyfónna skladba

4. 1 klasická sonatína

5. 2 prednesy rôzneho charakteru

 

Spev

 1. Umelecký výkon:
  Zaspievať s klavírnym sprievodom:

  • 2 slovenské ľudové piesne v úprave pre spev a klavír (rýchla a pomalá pieseň)
  • 1 umelú pieseň (nie operné árie)
   Spev spamäti je podmienkou vykonania skúšky.
 2. Súčasťou skúšky je zistenie hlasového rozsahu uchádzača.
 3. Notový materiál k skúške si všetci uchádzači zabezpečia sami.
 4. Klavírny sprievod zabezpečí Konzervatórium, uchádzač môže spievať aj s vlastným klaviristom.
 5. Podmienkou vykonania skúšky na odbor spev je predloženie lekárskeho potvrdenia z foniatrického
  vyšetrenia, ktoré potvrdí aj ukončenie mutačného procesu v hlasovom aparáte. Potvrdenie sa
  odovzdá pri talentovej skúške. Nesmie byť staršie ako 7 dní, z toho dôvodu odporúčame objednať sa
  na foniatriu s väčším časovým predstihom.
 6. Kritériá na úspešné vykonanie skúšky sú:
  zdravý, zvučný, príjemne znejúci hlas, schopnosť vyjadriť obsah textu, rozvojaschopnosť hlasu, čistá
  intonácia, presný rytmus, zdravotný predpoklad úspešne zvládnuť psychofyzicky náročné štúdium.
 7. Uchádzači v odbore spev absolvujú ešte skúšky (viď hudobná teória a sluchová analýza):
  z hudobnej teória,
  sluchovej analýzy a rytmu
 8. Na skúšku sa uchádzači dostavia v primerane slušnom oblečení.

 

Skúška z povinného klavíra – Odbor spevu:

Uchádzači o štúdium spevu sa zúčastnia skúšky z hry na klavír:

 1. uchádzači o štúdium si pripravia:
  začiatočníci – 4 skladby ( odporúča sa 2 etudy a 2 prednesy )
  pokročilí – 3 skladby ( odporúča sa 1 etuda a 2 prednesy )
 2. v prípade, že uchádzač nemal možnosť pripraviť si uvedené skladby
  absolvuje zisťovaciu skúšku – pohovor.

 

Hudobno-dramatické oddelenie

Cieľ skúšky: Zistiť talentové predpoklady pre štúdium Hudobno-dramatického umenia.

Potvrdenie od foniatra a ortopéda nie je potrebné predložiť pri prijímacích skúškach.

Potvrdenie od foniatra a ortopéda sa bude vyžadovať až pri zápise na štúdium.

Uchádzač si musí na skúšku priniesť:

 • cvičný úbor a cvičky
 • písacie potreby

Skúšky sa skladajú:

 • umelecká časť – skúška z:
  • javiskovej reči, z hereckého výkonu, z umeleckého prednesu
  • spevu
  • tanca
  • hry na klavíri (prípadne na inom hudobnom nástroji)
 • teoretická časť:
  • hudobná teória (písomný test)
  • sluchová analýza (rozoznávanie tónovej výšky, súzvukov, zmeny tónov, rytmu)
  • slovenský jazyk (písomný test)

Herecký výkon, javisková reč a umelecký prednes

Uchádzač si pripraví:

 • literárno- dramatické texty(musí ovláda spamäti) – Texty na prijímacie pohovory
 • hereckú etudu-krátka dejová ukážka bez slov (z každodenného života) s fyzickým konaním pomocou imaginárnych predmetov, s rozdielnymi citovými vzruchmi a protichodnými náladami (cca 3 min.)

Skúška pozostáva:

 • čítanie neznámeho textu a reprodukcia krátkeho počutého textu
 • jazykolamy
 • povinné texty
 • herecká etuda
 • improvizácia určená komisiou

Spev

Uchádzač si pripraví:

 • povinne 2 ľudové piesne kontrastné (rýchla a pomalá)
 • nepovinne 1 pieseň ľubovoľnú podľa vlastného výberu (muzikálová, tanečná, populárna, šansón, umelá pieseň, ľudová pieseň…)

K ľudovým piesňam je povinné priniesť noty pre klavírny sprievod.

Pri piesni podľa vlastného výberu je možnosť použiť notový materiál (klavírny sprievod), nahraný podklad, alebo vlastný hudobný sprievod (klavír, gitara…). Pieseň môže byť interpretovaná s pohybom.

Skúška pozostáva:

 • predvedenie pripravených piesní
 • skúška hlasového rozsahu
 • skúška z rytmu a intonácie

Tanec

Uchádzač si pripraví:

 • tanečnú ukážku v modernom tanci na ľubovoľnú pieseň alebo inštrumentálnu hudbu (cca 1 min.) – treba priniesť hudobnú nahrávku
 • tanečnú ukážku v ľudovom tanci- na hudobnú nahrávku

Skúška pozostáva:

 • overenie rytmických schopností
 • overenie tanečných schopností a koordinácie pohybu
 • overenie fyzických predpokladov
 • predvedenie pripravených tanečných ukážok

Kritériá na úspešné vykonanie skúšky sú:

 • rozvojaschopný a tvorivý umelecký prejav
 • zvládnutie požiadaviek na prijímacie konanie z hlavných umeleckých odborov
 • zvládnutie vedomostí určených požiadavkami na prijímacie konanie
 • schopnosť pôsobivo prezentovať svoj talent
 • zdravotný predpoklad úspešne zvládnuť psychofyzicky náročné štúdium študijného odboru

Skúška z povinného klavíra – hudobno dramatický odbor:

Uchádzači o štúdium herectva sa zúčastnia skúšky z hry na hudobný nástroj:

 1. uchádzači o štúdium absolvujú zisťovaciu skúšku z hry na hudobný nástroj:
  začiatočníci – 4 skladby ( odporúča sa 2 etudy a 2 prednesy )
  pokročilí – 3 skladby ( odporúča sa 1 etuda a 2 prednesy )
 2. v prípade, že uchádzač nemal možnosť pripraviť si uvedené skladby
  absolvuje zisťovaciu skúšku – pohovor.
 3. uchádzač o štúdium herectva môže vykonať skúšku aj na inom
  zvolenom hudobnom nástroji

 

Hudobná náuka

Bezpečná znalosť notopisu v husľovom a basovom kľúči, čítanie a zápis v rôznych oktávach, durové a molové stupnice, súbežné tóniny, harmonická a melodická mol, základné a odvodené intervaly, ich určovanie a stavba, durové a molové kvintakordy.

Bežné hudobné názvoslovie z oblasti dynamiky , tempa a agogiky.

Znalosť významných kultúrno-historických období a ich hlavných predstaviteľov.

Intonácia a rytmus

Talentová skúška je zameraná na zistenie miery a rozsahu vrodenej i nadobudnutej hudobnosti. Robí sa formou testu, v ktorom uchádzač má preukázať:

 • rozlišovacie hudobné schopnosti (rozlišovanie stupníc dur a mol, rozlišovanie kontrastných harmonických intervalov, napr. m2 a v2, prázdna a plná konsonancia a disonancia, pravidelné a nepravidelné delenie doby,
 • hudobnú predstavivosť (vnútorné počutie, analýza neúplných stupníc a melodických úryvkov),
 • hudobná pamäť (porovnávanie počutých melodických a rytmických úryvkov),
 • hudobné myslenie (uvádzanie tónov do vzťahov – napr. zistenie kedy sa vrátil niektorý tón, koľko krát sa vyskytuje najvyšší, alebo najnižší tón v melódii a pod.),
 • hudobné cítenie a vkus (melodické a rytmické cítenie, metrum, tempo, dynamika, výraz).

 

Skladba

Uchádzač predloží vlastné kompozičné pokusy – podľa možnosti v duchu hudobného cítenia 20. storočia. Hodnotí sa úroveň tvorivého myslenia predložených skladateľských pokusov, sluchová analýza a rytmické cítenie (sluchová analýza jednohlasu, dvojhlasu, jednotlivých akordov a ich sledov, schopnosť reprodukovať a zapísať kratšie rytmické útvary), prihliada sa na vyspelosť hry na klavíri.

Adept má preukázať dobré znalosti z hudobnej náuky v rozsahu látky ZUŠ, primerané znalosti hudobnej literatúry s dôrazom na literatúru 20. storočia, hlboký záujem o hudbu a hudobné dianie na Slovensku a v Európe.

Pre odbor skladba si uchádzač pripraví klavírne skladby:

 • 1 etuda
 • 1 skladba od J. S. Bacha
 • 2 skladby – prednes (klasicizmus až 21. storočie)

Poznámka: Výber skladieb musí byť adekvátny technickej vyspelosti uchádzača. Skladby musia byť originálnou verziou pre klavír. Hra spamäti je podmienkou pre skladby J. S. Bacha a 1 prednes (podľa vlastného výberu).

 

Dirigovanie

Uchádzač si pripraví 2 ľudové piesne odlišného tempa a charakteru. Pri skúške má preukázať schopnosť vyjadriť dirigentským gestom – podľa pokynov člena komisie – tempo, dynamiku, obsah piesne. Hodnotí sa schopnosť napodobniť dirigentské gesto učiteľa, vyspelosť hry na klavíri, sluchová analýza a rytmické cítenie (sluchová analýza jednohlasu, dvojhlasu, jednotlivých akordov a ich sledov, schopnosť reprodukovať a zapísať kratšie rytmické útvary).

Adept má preukázať dobré znalosti z hudobnej náuky v rozsahu látky ZUŠ, primerané znalosti hudobnej literatúry, hlboký záujem o hudbu a hudobné dianie na Slovensku a v Európe.

Pre odbor dirigovanie si uchádzač pripraví klavírne skladby:

 • 1 etuda
 • 1 skladba od J. S. Bacha
 • 2 skladby – prednes (klasicizmus až 21. storočie)

Poznámka: Výber skladieb musí byť adekvátny technickej vyspelosti uchádzača. Skladby musia byť originálnou verziou pre klavír. Hra spamäti je podmienkou pre skladby J. S. Bacha a 1 prednes (podľa vlastného výberu).

 

Cirkevná hudba

Vychováva kvalifikovaných a zodpovedných odborníkov v oblasti duchovnej hudby, ktorí sa uplatňujú v praxi ako jej vykonávatelia (interpreti), učitelia a organizátori. Okrem tohoto hlavného poslania sa predpokladá, že to budú aj organizátori hudobného života komunít a spoločenstiev, činnosť ktorých bude zameraná na aktívne udržiavanie hudobných tradícií a povznášanie kultúrneho povedomia ľudí.

Ťažiskom štúdia tohoto odboru je hra na organe a dirigovanie (vedenie zboru).

Forma a rozsah talentovej skúšky.

Talentové skúšky pre štúdium tohoto odboru sa konajú:

1.

a) Z hry na klavíri

 • stupnice – K. Czerný, op. 299 (2 etudy, voľný výber)
 • J. S. Bach: Dvojhlasné a trojhlasné invencie, (voľný výber)
 • skladba z obdobia klasicizmu (čas klavírnej sonáty) – (voľný výber)
 • skladba z obdobia romantizmu (voľný výber)

b) Hry na organe

 • J. S. Bach: Osem malých prelúdií a fúg (voľný výber jedného prelúdia a fúgy)
 • J. S. Bach: Orgelbüchlein (voľný výber jednej chorálovej predohry)

Každý uchádzač je povinný vykonať skúšku z hry na klavíri. Skúška z hry na organe nie je podmienkou.

2.

Z dirigovania

 • taktovacia schéma dvoj- a trojdobého taktu
 • preukázanie pohybových dispozícií
 • preukázanie sluchových rozlišovacích schopností (orientácia v durovej a molovej stupnici, analýza čistých, veľkých a malých intervalov, analýza trojzvukov, analýza a zápis jednoduchých rytmických útvarov).

3.

Zo spevu

 • jedna ľudová alebo umelá pieseň podľa vlastného výberu

Predpokladom štúdia je zdravý, spevný hlas.

4.

 • test z intonácie a rytmu
 • test z teórie hudby