Konzervatórium Conservatory Bratislava

Umelecký prejav SPEV

Zaspievať s klavírnym sprievodom:

 • 2 slovenské ľudové piesne v úprave pre spev a klavír (rýchla a pomalá pieseň)
 • 1 umelú pieseň (nie operné árie)

Spev spamäti je podmienkou vykonania skúšky.

 • Súčasťou skúšky je zistenie hlasového rozsahu uchádzača.
 • Notový materiál k skúške si všetci uchádzači zabezpečia sami.
 • Klavírny sprievod zabezpečí Konzervatórium, uchádzač môže spievať aj s vlastným klaviristom.
 • Kritériá na úspešné vykonanie skúšky sú:
  zdravý, zvučný, príjemne znejúci hlas, schopnosť vyjadriť obsah textu, rozvojaschopnosť hlasu, čistá
  intonácia, presný rytmus, zdravotný predpoklad úspešne zvládnuť psychofyzicky náročné štúdium
 • Na skúšku sa uchádzači dostavia v primerane slušnom oblečení