Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Školský poriadok

pre študentov Konzervatória, Tolstého 11, 811 06 Bratislava

Školský poriadok pre študentov Konzervatória, Tolstého 11, 811 06 Bratislava vychádza z platných zákonov Slovenskej republiky, Vyhlášok, Výnosov a Rezortných predpisov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré dopĺňa a rozširuje o špecifiká konzervatória. Obsahuje práva a povinnosti študentov. Ak sa študent (študentka) zásadným spôsobom dopustí porušenia niektorého z uvedených bodov tohto Školského poriadku pre študentov Konzervatória, Tolstého 11, 811 06 Bratislava, budú voči nemu vyvodené opatrenia v zmysle zákonných nariadení.

Článok 1
Základná povinnosť študenta

 • Základnou povinnosťou študenta je v súvislom šesťročnom štúdiu systematicky rozvíjať svoj talent a dosiahnuť profesionálnu úroveň, zodpovedajúcu profilu absolventa konzervatória.

Článok 2
Ďalšie povinnosti študenta

 • pravidelne a včas chodiť na vyučovanie všetkých individuálnych, skupinových a kolektívnych predmetov podľa platného rozvrhu a pripravovať sa na vyučovanie podľa pokynov riaditeľstva školy a nariadení príslušných vyučujúcich pedagógov,
 • osvojovať si zásady humanity a demokracie a správať sa podľa nich v škole i mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe,
 • chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o osobnú hygienu, výzor a oblečenie a o čistotu a poriadok v škole a jej okolí,
 • šetriť školský majetok a zariadenie, chrániť hudobné nástroje, notové materiály, učebnice, učebné pomôcky a pod. pred ich stratou alebo poškodením,
 • vždy mať pri sebe index, preukaz študenta konzervatória a zdravotný preukaz (preukaz poistenca),
 • povinne sa zúčastňovať interných umeleckých produkcií, koncertov svojho odboru (1.-4. ročník) a verejných umeleckých produkcií a koncertov školy (5.-6. ročník),
 • zúčastňovať sa na podujatiach školy podľa rozhodnutia a nariadenia riaditeľa, zástupcov riaditeľa, vedúcich jednotlivých odborov alebo triedneho profesora, reprezentovať školu na koncertoch, súťažiach, kultúrnych akciách a iných podobných podujatiach podľa rozhodnutia riaditeľa alebo ním poverenej osoby bez nároku na finančné ohodnotenie,
 • pravidelne sledovať oficiálne písomné vyhlášky riaditeľstva školy, vedúcich odborov, triednych alebo ostatných profesorov a rešpektovať ich obsah (nariadenia).

Článok 3
Dokumenty študenta

 • Dokumentmi študenta Konzervatória sú jeho index a preukaz študenta.
 • Index dokumentuje vzdelávaciu prácu študenta, jeho účasť na vyučovaní, naštudované umelecké diela, prebrané učivo, hodnotenie výsledkov a priebežnú klasifikáciu.
 • Povinnosťou študenta je preukázať sa indexom na každej vyučovacej hodine, zapísať doň prebrané učivo, zapísať každú klasifikáciu a týmto spôsobom si dať potvrdiť svoju účasť na vyučovaní a správnosť záznamu podpisom vyučujúceho profesora.
 • Ak sa študent indexom nepreukáže, nemôže sa zúčastniť na vyučovaní a jeho absencia je neospravedlnená. Bez predloženia riadne vyplneného indexu, obsahujúceho i všetky podpisy príslušných vyučujúcich profesorov, nemôže študent absolvovať predpísané komisionálne skúšky.
 • V prípade straty indexu je študent povinný zabezpečiť si okamžite nový index a doplniť ho všetkými záznamami spolu s podpismi vyučujúcich profesorov tak, ako tomu bolo v pôvodnom indexe.
 • Na začiatku školského roka je študent povinný vyplniť vo svojom indexe kompletne všetky údaje, t.j. názvy jednotlivých predmetov a mená ich vyučujúcich pedagógov, pripraviť týždenné záznamy (dátumy, názvy každého predmetu a počet týždenných vyučovacích hodín) do konca školského roka.
 • Študent je povinný mať v indexe patrične zdokumentované dôvody svojich absencií na vyučovaní.
 • Na konci školského roka študent odovzdá svoj index triednemu profesorovi na archiváciu. Indexy sa archivujú podľa platných predpisov ako materiál histórie školy.
 • Preukazom študenta konzervatória s fotografiou študent preukazuje svoju príslušnosť ku škole pri všetkých aktivitách v škole alebo mimo nej. V prípade jeho straty, poškodenia alebo odcudzenia je študent povinný bezodkladne si zaobstarať preukaz nový.

Článok 4
Klasifikácia

 • Študent je klasifikovaný na konci prvého polroka a na konci druhého polroka príslušného školského roka.
 • Klasifikácia zo všetkých umeleckých a praktických predmetov sa vykonáva na základe komisionálnych skúšok, ktoré vypisuje riaditeľ alebo zástupca riaditeľa konzervatória. Klasifikáciu z humanitných a umelecko-teoretických predmetov koná ich vyučujúci pedagóg na základe priebežnej vzdelávacej práce študenta.
 • Študent je hodnotený v riadnom skúšobnom období (termín je určený v ročnom pláne školy) alebo v predĺženom klasifikačnom období na základe riaditeľom schválenej písomnej žiadosti študenta (spravidla z vážnych zdravotných, rodinných, umeleckých alebo iných dôvodov).
 • V prípade nedostatočného prospechu (najviac však z dvoch predmetov) na konci druhého polroka školského roka môže riaditeľ konzervatória na základe písomnej žiadosti študenta alebo jeho zákonného zástupcu povoliť opravnú skúšku (skúšky).
 • Ak je študent na konci školského roka klasifikovaný známkou nedostatočný z troch alebo viacerých predmetov, môže študent alebo jeho zákonný zástupca písomne požiadať riaditeľa o súhlas s opakovaním ročníka.
 • Študent, ktorý sa na komisionálnu skúšku nedostaví a nepredloží najneskôr v deň jej konania písomné ospravedlnenie, je z daného predmetu klasifikovaný známkou nedostatočný.
 • Riaditeľ školy nepovoľuje opravnú skúšku ani opakovanie ročníka v prípade známky nedostatočný z hlavného odboru štúdia.
 • Ďalšie komisionálne skúšky vykoná študent v týchto prípadoch: ak koná rozdielovú skúšku, ak koná skúšku v náhradnom termíne, ak o preskúšanie požiada on sám, alebo jeho zákonný zástupca, ak sa preskúšanie koná z podnetu riaditeľa školy, ak koná opravnú skúšku.
 • Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda (najmenej trojčlennej) komisie verejne v deň jej konania. Tento výsledok je pre klasifikáciu študenta konečný.

Článok 5
Samostatná umelecká príprava

 • Samostatná umelecká príprava je povinnou a nevyhnutnou súčasťou vzdelávania na konzervatóriu.
 • Konzervatórium poskytuje jednotlivým študentom priestory školy na ich samostatnú umeleckú prípravu na základe týchto podmienok:
 • študent za vyučovacie priestory, v ktorých sa umelecky pripravuje, preberá hmotnú zodpovednosť odovzdaním svojho preukazu študenta, prevzatím kľúča od triedy a zápisom do knihy výpožičiek na vrátnici príslušnej budovy školy,
 • ak v týchto priestoroch zistí akékoľvek nedostatky, študent ich bezodkladne oznámi službe na vrátnici školy. V opačnom prípade je povinný dodatočne zistenú škodu nahradiť on sám,
 • zakázané je pripravovať sa v triedach s otvorenými oknami a tiež pobyt dvoch alebo viacerých študentov v triede súčasne. V prípade nevyhnutnej umeleckej prípravy viacerých študentov musí zodpovedný pedagóg zapísať do indexu študenta, preberajúceho hmotnú zodpovednosť, aj mená ostatných študentov, ktorí taktiež odovzdajú na vrátnicu školy svoje študentské preukazy.

Článok 6
Absencia na vyučovaní

 • Svoju neúčasť na vyučovaní je študent alebo jeho zákonný zástupca povinný oznámiť v deň neúčasti, ak sa inak nedá, najneskôr do dvoch dní u svojho triedneho profesora, profesora hlavného odboru štúdia a na študijnom oddelení školy.
 • Po skončení absencie je študent povinný predložiť písomné ospravedlnenie svojej neúčasti na vyučovaní, patrične zdokumentované v jeho indexe.
 • Na základe písomnej žiadosti študenta alebo jeho zákonného zástupcu môže riaditeľ konzervatória povoliť uvoľnenie z vyučovania na primeranú dobu vopred.

Článok 7
Zakázané činnosti študentov
Študentom na konzervatóriu je zakázané

 • fajčiť v priestoroch školy alebo na podujatiach, organizovaných školou mimo nej,
 • prinášať do školy (alebo na podujatia ňou organizované) a používať alkoholické nápoje a iné
  psychotropné látky,
 • prinášať do školy (alebo na podujatia ňou organizované) iné veci, ohrozujúce život a zdravie
  a predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných študentov pri vyučovaní,
 • mať počas vyučovania, umeleckých produkcií, skúšok, koncertov a pod. zapnutý mobilný telefón,
 • umelecky vystupovať v neprimeranom oblečení a chovať sa spoločensky neprístojne.

Článok 8
Mimoškolská umelecká a pedagogická činnosť

 • Študenti konzervatória pravidelne umelecky vystupujú na školských podujatiach v rámci svojich vzdelávacích činností a na projektoch pripravovaných školou v spolupráci s profesionálnymi umeleckými inštitúciami. Okrem toho však môžu so súhlasom riaditeľa vyvíjať aj ďalšiu mimoškolskú umeleckú a pedagogickú činnosť.
 • Zúčastniť sa konkurzu alebo prípravy na akýkoľvek mimoškolský umelecký výkon môže však študent len na základe súhlasu riaditeľa konzervatória. Písomná žiadosť študenta (do dosiahnutia jeho plnoletosti žiadosť jeho zákonného zástupcu) musí obsahovať súhlasné podpisy pedagóga (pedagógov) hlavného odboru štúdia, vedúceho príslušného odboru a triedneho profesora.
 • Zúčastniť sa domácej alebo zahraničnej interpretačnej súťaže je študentovi povolené len na základe úspešne vykonanej riaditeľskej prehrávky.
 • Akákoľvek mimoškolská činnosť študenta však nesmie znemožňovať ani narúšať jeho riadnu účasť na vyučovaní, koncertoch a iných podujatiach školy a nesmie negatívne vplývať na jeho umelecký rast a študijné výsledky (prospech). Nesmie tiež mariť kolektívnu činnosť ostatných študentov (napr. prácu v školskom orchestri, zbore, komorných zoskupeniach, produkciách študentov hudobno-dramatického odboru a pod.). V uvedených prípadoch má riaditeľ školy právo mimoškolskú činnosť študentovi zakázať.
 • Ak sa študent zúčastní mimoškolskej umeleckej alebo pedagogickej činnosti bez vedomia alebo súhlasu riaditeľa konzervatória, budú voči nemu vyvodené patričné zákonné opatrenia.

Článok 9
Udelenie voľna na umeleckú prípravu
Pre kvalitnú prípravu na školské umelecké aktivity riaditeľ konzervatória udeľuje voľno z pravidelného vyučovania nasledovne:

 • V zmysle uznesenia Umeleckej rady Konzervatória z dňa 19.12.2018 platí nasledovný bod: V deň konania akejkoľvek komisionálnej skúšky má študent/študentka nárok na voľno od rána až do ukončenia skúšky (skúšok), po ich skončení je študent/študentka povinný zúčastniť sa ďalšieho vyučovania.
 • účinkovanie na internej umeleckej produkcii – pol vyučovacieho dňa až do ukončenia príslušnej aktivity
  V zmysle uznesenia Umeleckej rady Konzervatória z dňa 21.11.2018 platí výnimka pre odbor Hudobno-dramatické umenie: účinkovanie na internej umeleckej produkcii – hodina pred začiatkom a až do ukončenia príslušnej aktivity
 • účinkovanie na verejnej umeleckej produkcii – celý vyučovací deň až do ukončenia príslušnej aktivity
 • absolventský výkon (recitál alebo polrecitál) – jeden vyučovací týždeň
 • sólový koncert s orchestrom – dva vyučovacie týždne

Pre kvalitnú prípravu na mimoškolské umelecké aktivity môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti študenta (alebo jeho zákonného zástupcu) udeliť voľno z pravidelného vyučovania individuálne podľa druhu, závažnosti, rozsahu a náročnosti umeleckej činnosti.

Článok 10
Kontrahovanie ročníkov

 • Kontrahovanie ročníkov povoľuje riaditeľ školy mimoriadne nadaným študentom s vynikajúcimi študijnými výsledkami na základe odporúčania (hlasovania) členov Umeleckej rady školy.
 • Písomnú žiadosť o kontrahovanie, doplnenú odporúčaním profesora hlavného predmetu, vedúceho odboru a triedneho profesora (u študentov do 18 rokov tiež súhlasom ich zákonného zástupcu, predloží študent najneskôr do 30.mája prechádzajúceho školského roka.
 • V prvom polroku školského roka musí študent ukončiť nižší z kontrahovaných ročníkov a prezentovať sa náročnou umeleckou produkciou. Po úspešnom ukončení nižšieho ročníka pokračuje v druhom polroku v štúdiu vo vyššom ročníku.
 • V prípade nesplnenia študijných povinností, vyplývajúcich z kontrahovania ročníkov, môže riaditeľ školy kontrahovanie študentovi zrušiť.

Článok 11
Prerušenie štúdia

 • Prerušenie štúdia môže povoliť riaditeľ školy študentovi, ktorý už splnil povinnú školskú
  dochádzku, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti jeho zákonného zástupcu (u študentov do 18 rokov), ak uzná dôvody na prerušenie štúdia (najmä zdravotné) za dostačujúce.
 • Štúdium je možné prerušiť najviac na tri roky.
 • Návrat na štúdium po jeho prerušení je podmienený úspešným vykonaním zisťovacej komisionálnej skúšky (skúšok) z hlavného odboru (odborov) štúdia.
 • Súčasťou písomnej žiadosti o prerušenie štúdia musí byť potvrdenie zo školského archívu, školskej knižnice a triedneho profesora, o vrátení všetkých vypožičaných školských materiálov.

Článok 12
Zanechanie štúdia

 • Ak sa študent, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní bez ospravedlnenia a udania dôvodu najmenej 5 vyučovacích dní a v určenej lehote neoznámi dôvod svojej neprítomnosti, považuje sa jeho počínanie za zanechanie ďalšieho štúdia.