Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Charakteristika

Oddelenie klavírnej spolupráce tvorí dôležitú súčasť koncertnej činnosti na škole.

Pedagógovia oddelenia svojim klavírnym sprievodom dotvárajú umelecké výkony študentov či už na školských podujatiach-interných,verejných a absolventských koncertoch.,alebo na iných interpretačných projektoch.

Súčasťou spoločnej práce sú aj individuálne hodiny,ktoré vedie pedagóg klavírnej spolupráce.Na týchto hodinách sa študent oboznamuje s komplexným chápaním hudobného obrazu,s formovou celistvosťou a dynamickou výstavbou diela, čo mu pomáha pri vlastnom interpretačnom vývoji.

Výsledky spoločného snaženia sa odzrkadľujú na koncertných pódiách a bývajú ocenené na národných a medzinárodných súťažiach.