Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Inovačné vzdelávanie

Čo bude obsahom vzdelávania?

 • praktické cvičenia s nástrojmi pedagogickej diagnostiky a jej vplyvu na výber metodických postupov v kolektívnej aj individuálnej forme výučby
 • cvičenia zamerané na rolu učiteľa v umeleckom školstve
 • tvorenie a realizácia aktivizujúcich metód vo vyučovaní na ZUŠ
 • metódy na podporu tvorivosti a motivácie žiakov ZUŠ
 • ukážky riešenia interpretačných a technických problémov v hre na hudobných nástrojoch, speve a korepetícii
 • praktické ukážky práce so žiakmi (aktívne zapojenie žiakov ZUŠ)

Čo si zo vzdelávania odnesiete?

 • osvedčenie o absolvovaní vzdelávania
 • zručnosti a kompetencie rôznych metodicko-didaktických prístupov rešpektujúcich individuálnu osobnosť žiaka
 • inšpiračné zdroje pre prácu pedagógoa v umeleckom školstve
 • kontakty a príležitosť na výmenu dobrých pedagogických skúseností
 • kolekciu materiálov vytvorených priamo na vzelávaní

Niekoľko praktických informácií

KONTAKT

Mejlová adresa: inovacne@konzervatorium.sk

ČASOVÁ DOTÁCIA VZDELÁVANIA

 • inovačné vzdelávanie obsahuje 50 hodín – 24 hodín prezenčne a 26 hodín dištančne
 • ponúkame aj možnosť objednania si vzdelávania na vašej ZUŠ
 • časť vzdelávania je možné po dohode absolvovať aj on-line, kombinovanou formou

PODMIENKY PRIHLÁSENIA SA NA VZDELÁVANIE

 • vyplnenie prihlášky na tomto odkaze (spolu s možnosťou načítať potvrdenie o zaplatení): Prihláška na vzdelávanie
 • účastnícky poplatok 120 €
 • potvrdenie o zaplatení načítať do formulára prihlášky
 • (PRIPRAVUJEME informácie k zaplateniu)

PODMIENKY UKONČENIA VZDELÁVANIA

 • účasť minimálne 80 %
 • splnenie 2 dištančných úloh (vytvorených prevažne počas vzdelávania)
 • vypracovanie a predstavenie záverečnej práce pred trojčlennou komisiou

TERMÍNY VZDELÁVANIA

 • DYCHOVÉ NÁSTROJE: máj – august 2024
 • ďalšie termíny a nástrojové skupiny podľa počtu prihlásených záujemcov

MOŽNOSŤ ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO SCHÉMY PLÁNU OBNOVY SR

 • registrácia ZUŠ do 31.08.2024
 • refundácia neskorších nákladov bude v roku 2025 s novým usmernením
 • refundovaná čiastka predstavuje 3 € na hodinu vzdelávania
 • Metodické usmernenie č. 3 k čerpaniu: Metodické usmernenie
 • odkaz na registráciu ZUŠ podľa M3 tu: Podklad pre refundáciu nákladov