Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Prijímacie skúšky

Metodické dni / Dni otvorených dverí:
Informácie o miere talentu a pripravenosti na štúdium poskytujeme uchádzačom, ich rodičom a učiteľom na metodických dňoch, ktoré sa konajú vždy v sobotu

 • 13. novembra 2021 o 10:00 hod.
 • 22. januára 2022 o 10:00 hod.
 • 11. júna 2022 o 10:00 hod.


Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023:

 • 1. termín 4.5.2022 – 6.5.2022
 • 2. termín 11.5.2022 – 13.5.2022

Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023:

 • 18.5.2022

 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka, alebo do vyššieho ročníka konzervatória môžu vykonať:

 • Uchádzači o štúdium, ktorí získali, alebo v tomto školskom roku získajú nižšie stredné vzdelanie (základná škola)
 • Uchádzači, ktorí študujú na strednej škole (v prípade prijatia na Konzervatórium musia štúdium na inej strednej škole zanechať)
 • Uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
 • Nadaní žiaci z nižších ročníkov základnej školy môžu vykonať prijímacie skúšky do triedy nadaných žiakov zo základnej školy
 • Zahraniční uchádzači (okrem uchádzačov z Českej republiky) o štúdium musia doložiť Rozhodnutie Regionálneho úradu Bratislava, odbor školskej správy o rovnocennosti dokladov o vzdelaní
 • Uchádzači z Českej republiky nemusia doložiť rozhodnutie o rovnocennosti dokladov o vzdelaní

Prihláška na štúdium:

Prihláška na štúdium pre školský rok 2022/2023 (tlačiť obojstranne)

Pomôcka s pokynmi k vyplňovaniu prihlášky pre školský rok 2021/2022

Vykonanie prijímacej skúšky v inom ako slovenskom jazyku je možné len na základe písomnej žiadosti doloženej k prihláške.

Termín prijímania prihlášok: do 20. marca 2022
Zákonní zástupcovia žiadajúci o prijatie svojich detí do triedy nadaných žiakov zo základnej školy musia k prihláške priložiť aj vyplnenú žiadosť o prijatie do triedy nadaných žiakov. Žiadosť o prijatie do triedy nadaných žiakov zo ZŠ
Uchádzači žiadajúci o prijatie do vyššieho ročníka musia k prihláške priložiť aj vyplnenú žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka. Žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov :
viď dokument v hornej časti: Požiadavky na prijatie do 1. ročníka podľa jednotlivých odborov

8226 Q hudobno-dramatické umenie
8228 Q spev
8229 Q 01 hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
8229 Q 04 hudba – hra na organe
8229 Q 05 hudba – hra na flaute
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute
8229 Q 05 hudba – hra na hoboji
8229 Q 05 hudba – hra na klarinete
8229 Q 05 hudba – hra na fagote
8229 Q 05 hudba – hra na saxofóne
8229 Q 05 hudba – hra na trúbke
8229 Q 05 hudba – hra na lesnom rohu
8229 Q 05 hudba – hra na pozaune
8229 Q 05 hudba – hra na tube
8229 Q 05 hudba – hra na bicích nástrojoch
8229 Q 06 hudba – hra na husliach
8229 Q 06 hudba – hra na viole
8229 Q 06 hudba – hra na violončele
8229 Q 06 hudba – hra na kontrabase
8229 Q 06 hudba – hra na harfe
8229 Q 06 hudba – hra na gitare
8229 Q 06 hudba – hra na cimbale
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba

Špecializácie pre absolventov konzervatória:

Operetná špecializácia
Špecializácia muzikál
Hudobná réžia
Populárna hudba
Zborový dirigent
Základy kompozície
Elektroakustická hudba
Ľudová hudba
Učiteľ hudobnej teórie
Stará hudba – spev
Stará hudba – hudba
Komorná hudba – spev
Komorná hudba – hudba