Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Prijímacie skúšky

INFORMÁCIE K II. KOLU PRIJÍMACIEHO KONANIA (na nenaplnený počet miest):
II. kolo prijímacieho konania je pre všetky študijné odbory (hudobno-dramatické umenie; spev (operný); hudba)
Termín prijímania prihlášok: do 14.6.2021
Termín II. kola prijímacieho konania: 22.6.2021
Spôsob prijímacieho konania (prezenčne / dištančne) upresníme uchádzačom dodatočne.

 

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

Výsledky prijímacieho konania

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021 / 2022:

Kritériá prijímacieho konania

Požiadavky na prijatie do 1. ročníka podľa jednotlivých odborov

Metodické dni:
Informácie o miere talentu a pripravenosti na štúdium poskytujeme uchádzačom, ich rodičom a učiteľom na metodických dňoch, ktoré sa konajú vždy v sobotu

  • ONLINE 28. novembra 2020 o 9:30 hod.
  • ONLINE 20. februára 2021 o 10:00 hod.
  • 12. júna 2021 o 10:00 hod.


Termíny konania prijímacích skúšok pre šk. r. 2021/2022:
5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021)
12. mája (podľa potreby aj 13. a 14. mája 2021)

Prijímacie skúšky do 1. ročníka, alebo do vyššieho ročníka konzervatória môžu vykonať:

  • Uchádzači o štúdium, ktorí získali, alebo v tomto školskom roku získajú nižšie stredné vzdelanie (základná škola)
  • Uchádzači, ktorí študujú na strednej škole (v prípade prijatia na Konzervatórium musia štúdium na inej strednej škole zanechať)
  • Uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
  • Nadaní žiaci z nižších ročníkov základnej školy môžu vykonať prijímacie skúšky do triedy nadaných žiakov zo základnej školy
  • Zahraniční uchádzači (okrem uchádzačov z Českej republiky) o štúdium musia doložiť Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor školstva o rovnocennosti dokladov o vzdelaní
  • Uchádzači z Českej republiky nemusia doložiť rozhodnutie o rovnocennosti dokladov o vzdelaní

Prihláška na štúdium:

Prihláška na štúdium pre školský rok 2021/2022 (tlačiť obojstranne)

Pomôcka s pokynmi k vyplňovaniu prihlášky pre školský rok 2021/2022

Vykonanie prijímacej skúšky v inom ako slovenskom jazyku je možné len na základe písomnej žiadosti doloženej k prihláške.

Termín prijímania prihlášok: do 16. apríla 2021
Zákonný zástupcovia žiadajúci o prijatie svojich detí do triedy nadaných žiakov zo základnej školy musia k prihláške priložiť aj vyplnenú žiadosť o prijatie do triedy nadaných žiakov. Žiadosť o prijatie do triedy nadaných žiakov zo ZŠ
Uchádzači žiadajúci o prijatie do vyššieho ročníka musia k prihláške priložiť aj vyplnenú žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka. Žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov (požiadavky v čase pandémie sú upravené):
viď dokument v hornej časti: Požiadavky na prijatie do 1. ročníka podľa jednotlivých odborov

Špecializácie pre absolventov konzervatória:

Operetná špecializácia
Špecializácia muzikál
Hudobná réžia
Populárna hudba
Zborový dirigent
Základy kompozície
Elektroakustická hudba
Ľudová hudba
Učiteľ hudobnej teórie
Stará hudba – spev
Stará hudba – hudba
Komorná hudba – spev
Komorná hudba – hudba