Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Prijímacie skúškyINFORMÁCIE K II. KOLU PRIJÍMACIEHO KONANIA (na nenaplnený počet miest):

II. kolo prijímacieho konania je pre študijné odbory:

 • spev (operný)


Termín prijímania prihlášok: do 10.06.2024
Termín II. kola prijímacieho konania: 18.06.2024

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024 / 2025

 

Oficiálne rozhodnutia neprijatým uchádzačom budeme posielať poštou.
Prijatí uchádzači budú informovaní mejlom o dodaní potvrdenia o nastúpení na našu školu.
Oficiálne rozhodnutia prijatým uchádzačom budeme posielať poštou až po dodaní potvrdenia o nastúpení na našu školu.

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024 / 2025:

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024 / 2025
 
Požiadavky na prijatie podľa jednotlivých odborov pre školský rok 2024 / 2025

Poznámka:
Kritériá a požiadavky boli prerokované a schválené 02.02.2022.
Od 01.10.2022 vstúpil do platnosti § 1 ods. 8 vyhlášky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania a vybraným študijným odborom bol pridelený nový kód.
Prehľad kódov študijných odborov nájdete na tomto odkaze: nové kódy študijných odborov
Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa mení pomenovanie „hlavný odbor štúdia” na „profilový predmet”.
Dňom 30.06.2022 bola zrušená účinnosť vyhlášky č. 65/2015 o stredných školách.
Od 01.07.2022 vstúpila do platnosti vyhláška č. 224/2022 o strednej škole.

Metodické dni / Dni otvorených dverí:
Informácie o miere talentu a pripravenosti na štúdium poskytujeme uchádzačom, ich rodičom a učiteľom na dňoch otvorených dverí (metodických dňoch), ktoré sa konajú vždy v sobotu

 • 11. novembra 2023 o 10:00 hod.
 • 27. januára 2024 o 10:00 hod.
 • 06. apríla 2024 o 10:00 hod.


Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025:

 • 1. termín 29.04.2024; 30.04.2024; 26.04.2024
 • 2. termín 09.05.2024; 10.05.2024; 13.05.2024

Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025:

 • 17.05.2024

Prijímacie skúšky do 1. ročníka alebo do vyššieho ročníka konzervatória môžu vykonať:

 • uchádzači, ktorí získali alebo k 31.08. príslušného školského roka získajú nižšie stredné vzdelanie
  (ukončené štúdium na základnej škole)
 • uchádzači, ktorí študujú na strednej škole
  (v prípade prijatia na Konzervatórium musí uchádzač štúdium na inej strednej škole zanechať)
 • uchádzači, ktorí študujú na vysokej škole
 • uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
 • uchádzači, ktorí navštevujú nižšie ročníky základnej školy ako deviaty ročník (trieda nadaných žiakov zo základnej školy); k prihláške je potrebná žiadosť (bližšie informácie v sekcii „Prihláška na štúdium”)
 • zahraniční uchádzači; v prípade prijatia na štúdium musí uchádzač doložiť Rozhodnutie Regionálneho úradu odbor školskej správy v Bratislave o rovnocennosti dokladov o vzdelaní (uchádzač z Českej republiky nemusí Rozhodnutie o rovnocennosti dokladov o vzdelaní dokladať)

Prihláška na štúdium:

Prihláška na štúdium pre školský rok 2024/2025 (inovovaná k 01.09.2023)

Termín prijímania prihlášok: do 20. marca 2024

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov :

  • viď dokument v hornej časti: Požiadavky na prijatie podľa jednotlivých odborov

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2025 / 2026:

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2025 / 2026
 
Požiadavky na prijatie podľa jednotlivých odborov pre školský rok 2025 / 2026