Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Prijímacie skúšky

VÝSLEDKY II. KOLA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022 / 2023

INFORMÁCIE K II. KOLU PRIJÍMACIEHO KONANIA (na nenaplnený počet miest):

II. kolo prijímacieho konania je pre študijné odbory:

 • spev (operný)
 • hudba (všetky odbory)


Termín prijímania prihlášok: do 13.6.2022
Termín II. kola prijímacieho konania: 21.6.2022

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022 / 2023


KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022 / 2023:

Kritériá prijímacieho konania

Požiadavky na prijatie podľa jednotlivých odborov

Metodické dni / Dni otvorených dverí:
Informácie o miere talentu a pripravenosti na štúdium poskytujeme uchádzačom, ich rodičom a učiteľom na metodických dňoch, ktoré sa konajú vždy v sobotu

 • 13. novembra 2021 o 10:00 hod.
 • 22. januára 2022 o 10:00 hod.
 • 9. apríla 2022 o 10:00 hod.


Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023:

 • 1. termín 4.5.2022 a 5.5.2022
 • 2. termín 11.5.2022

Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023:

 • 18.5.2022

Prijímacie skúšky do 1. ročníka alebo do vyššieho ročníka konzervatória môžu vykonať:

 • uchádzači, ktorí získali alebo k 31.8. príslušného školského roka získajú nižšie stredné vzdelanie (ukončené štúdium na základnej škole)
 • uchádzači, ktorí študujú na strednej škole (v prípade prijatia na Konzervatórium musí uchádzač štúdium na inej strednej škole zanechať)
 • uchádzači, ktorí študujú na vysokej škole
 • uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
 • uchádzači, ktorí navštevujú nižšie ročníky základnej školy ako deviaty ročník (trieda nadaných žiakov zo základnej školy); k prihláške je potrebná žiadosť (bližšie informácie v sekcii „Prihláška na štúdium”)
 • zahraniční uchádzači; v prípade prijatia na štúdium musí uchádzač doložiť Rozhodnutie Regionálneho úradu odbor školskej správy v Bratislave o rovnocennosti dokladov o vzdelaní (uchádzač z Českej republiky nemusí Rozhodnutie o rovnocennosti dokladov o vzdelaní dokladať)

Prihláška na štúdium:

Prihláška na štúdium pre školský rok 2022/2023 (inovovaná k 1.1.2022)

Termín prijímania prihlášok: do 20. marca 2022

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov :

  • viď dokument v hornej časti: Požiadavky na prijatie podľa jednotlivých odborov


KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023 / 2024:

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023 / 2024