Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Školský parlament

Oznámenie o vyhlásení volieb do Školského parlamentu

Volebný poriadok

Prihláška kandidáta na členstvo v Školskom parlamente

Súhlas s kandidatúrou na členstvo v Školskom parlamente

Školský parlament, ktorý je zložený zo žiakov školy, je iniciatívnym a poradným orgánom.
Školský parlament vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Meno Funkcia
1 Juraj Herák predseda
2 Samuel Új člen
3 Dorota Hrnčiarová člen
4 Frederik Hudáč – vzdal sa funkcie člen
5 Liana Guild člen
6 Anton Fiala člen
7 Lukáš Zelenák člen
8 Karolína Joríková člen
9 Artur Keeble člen

Pedagogický koordinátor: Mgr. art. Katarína Marčeková