Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Rada školy

Rada školy – poverenie

Zoznam škôl

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Meno Funkcia Delegovaný/á za
1 doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. predseda zriaďovateľa (BSK)
2 Mgr. art. Marek Bielik podpredseda pedagogických zamestnancov
3 Andrea Cajchanová tajomník nepedagogických zamestnancov
4 Mgr. Dagmar Haňdiaková člen rodičov
5 Mgr. Michaela Molnárová člen rodičov
6 Bc. Katarína Ťahúňová člen rodičov
7 Juraj Herák člen študentov
8 Mgr. art. Martin Malachovský, ArtD. člen pedagogických zamestnancov
9 JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M. člen zriaďovateľa (BSK)
10 PhDr. Jozef Savkuliak, MBA člen zriaďovateľa (BSK)
11 Jakub Badrna člen zriaďovateľa (BSK)