Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Rada školy

Rada školy – poverenie

Zoznam škôl

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Meno Funkcia Delegovaný/á za
1 Peter Minárik predseda ped. zam.
2 Martin Malachovský člen ped. zam.
3 Peter Zmeko tajomník neped. zam.
4 Monika Pašová podpredseda rodičov
5 Dagmar Haňdiaková člen rodičov
6 Mária Šuplatová člen rodičov
7 Juraj Herák člen študentov
8 Ivan Haverlík člen BSK
9 Barbora Oráčová člen BSK
10 Jana Vaculová člen BSK
11 Jana Zápalová člen BSK