Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Tlačivá, žiadosti

Univerzálna interná žiadosť
Univerzálna žiadosť (.docx)

Univerzálna žiadosť (.pdf)

Táto žiadosť slúži aj na vydanie odpisu vysvedčenia.
Originál vysvedčenia dostávate priamo do rúk. Pri strate vysvedčenia je možné vystaviť odpis.
Originál vysvedčenia ako aj odpis je možné vydať len do rúk žiadateľa, resp. do rúk osoby, ktorá disponuje notársky potvrdeným splnomocnením.

Tlačivo univerzálneho potvrdenia o návšteve školy
Potvrdenie o návšteve školy

Tlačivo „Odporučenie lekára na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy“
Odporučenie lekára

Tlačivo žiadosti o vydanie potvrdenia priznania titulu DiS.art
Tlačivo žiadosti
Príloha: notársky overená kópia absolventského diplomu