Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Dirigovanie

Uchádzač si pripraví 2 ľudové piesne odlišného tempa a charakteru. Pri skúške má preukázať schopnosť vyjadriť dirigentským gestom – podľa pokynov člena komisie – tempo, dynamiku, obsah piesne. Hodnotí sa schopnosť napodobniť dirigentské gesto učiteľa, vyspelosť hry na klavíri, sluchová analýza a rytmické cítenie (sluchová analýza jednohlasu, dvojhlasu, jednotlivých akordov a ich sledov, schopnosť reprodukovať a zapísať kratšie rytmické útvary).

Adept má preukázať dobré znalosti z hudobnej náuky v rozsahu látky ZUŠ, primerané znalosti hudobnej literatúry, hlboký záujem o hudbu a hudobné dianie na Slovensku a v Európe.

Pre odbor dirigovanie si uchádzač pripraví klavírne skladby:

  • 1 etuda
  • 1 skladba od J. S. Bacha
  • 2 skladby – prednes (klasicizmus až 21. storočie)

Poznámka: Výber skladieb musí byť adekvátny technickej vyspelosti uchádzača. Skladby musia byť originálnou verziou pre klavír. Hra spamäti je podmienkou pre skladby J. S. Bacha a 1 prednes (podľa vlastného výberu).