Konzervatórium Conservatory Bratislava

O Škole

 

Charakteristika školy

Umelecké a pedagogické vzdelávanie na Konzervatóriu v Bratislave čerpá z tradície stáročiami prevereného európskeho spôsobu prípravy profesionálnych umelcov a učiteľov umenia.

Od roku 1919 za deväťdesiatpäť rokov nepretržitej existencie absolvovali Konzervatórium stovky umelcov a pedagógov, ktorí sa stali osobnosťami slovenskej kultúry a slovenského umeleckého školstva, nezmazateľne sa zapísali i do svetovej pokladnice umenia (napríklad Ladislav Chudík, Edita Grúberová, Peter Dvorský, Hana Hegerová, Dalibor Jenis, Štefan Kocán, Marian Lapšanský, Robo Roth, Nela Pocisková, Helena Krajčiová, Juraj Ďurdiak …)

Väčšina absolventov našla svoje umelecké a pedagogické uplatnenie už počas štúdia alebo po absolvovaní školy, tí, ktorí sa rozhodli pre ďalšie vzdelávanie, sú úspešní v prijímacom konaní na univerzitné vzdelávanie umelecké, filozofické, pedagogické, právnické, humanitné a pod., zahraničné univerzity im často ponúkajú štipendiá, aby si ich získali.

Absolventi školy získajú po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania vyššie odborné umelecké a umelecko – pedagogické vzdelanie. Prvé štyri roky uzatvára maturitná skúška (ISCED 3A), šesťročné štúdium završuje absolventská skúška (ISCED 5B), absolvent dosiahne titul DiS.art. (diplomovaný špecialista umenia) a diplom profesionálneho umelca i kvalifikovaného pedagóga umenia.

Vzdelávanie na Konzervatóriu je výsostne individuálne. Každý žiak je vnímaný ako talent so špecifickými danosťami, preto mu pedagóg hlavného odboru štúdia vypracováva individuálny plán osobného rozvoja, ktorý je súčasťou komplexného učebného programu v humanitnej, umelecko -teoretickej a pedagogickej oblasti a vedie k profesionálnemu umeleckému a pedagogickému majstrovstvu.

Žiak počas svojho štúdia absolvuje individuálne vyučovacie hodiny s jedným alebo dvoma pedagógmi, vyučovacie hodiny v skupine spolužiakov toho istého ročníka i v skupine spolužiakov viacerých ročníkov.

Pedagógmi Konzervatória sú renomovaní umelci, sólisti a členovia popredných hudobných telies a divadiel na Slovensku (Slovenskej filharmónie, Slovenského národného divadla, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Divadla Nová scéna, Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, Moyzesovho kvarteta, Radošinského naivného divadla, Slovenského divadla tanca, špičkových džezových formácií, televízií, filmu, rozhlasu).

Konzervatórium v Bratislave ponúka akreditované vzdelávanie:

 • hudobno-dramatickom odbore pre budúcich hercov, muzikálových spevákov a tanečníkov;
 • v odbore spev pre budúcich operných a koncertných spevákov;
 • v odbore hudba pre budúcich skladateľov, dirigentov, klavíristov, organistov, huslistov, violistov, violončelistov, kontrabasistov, harfistov, gitaristov, cimbalistov, hráčov na dychových hudobných nástrojoch (flaute, zobcovej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube), hráčov na bicích nástrojoch, na akordeóne a odborníkov v cirkevnej hudbe (organistov a dirigentov).

Absolvent Konzervatória si môže rozšíriť na našej škole svoju kvalifikáciu štúdiom špecializácií: hudobná réžia, populárna hudba, ľudová hudba, zborový dirigent, základy kompozície, elektroakustická hudba, špecializácia opereta, špecializácia muzikál, učiteľ hudobnej teórie, komorná hra, stará hudba.

 

Profesionálne uplatnenie

Štúdium na Konzervatóriu v Bratislave je späté s umeleckým životom na Slovensku. V tomto zmysle nielen absolventi, ale už aj študenti školy účinkujú doma i v zahraničí,  pravidelne v cykloch koncertov Slovenskej filharmónie, v Slovenskom národnom divadle, v divadle Nová scéna, v rámci Bratislavských hudobných slávností, medzinárodných festivalov, v divadlách, vo filme,  televíznych seriáloch, rozhlasoch, televíziách, na podujatiach ministerstva školstva, Bratislavského samosprávneho kraja, i pre zahraničné zastupiteľské úrady, Slovenskú národnú radu, prezidentskú kanceláriu a inde.

Jedinou podmienkou pre prijatie na štúdium je talent. Najmladší prijatý študent na mimoriadne vzdelávanie mal 5 rokov, najvyšší vek je daný podľa daností uchádzača a odboru štúdia. Adepti sú podrobení prijímaciemu konaniu a talentovým skúškam, pričom je skúmaný nielen ich talent, ale aj fyzické a psychické predpoklady.

 

Vedenie školy

Riaditeľ:

 • Mgr. art. Peter Čerman

Zástupcovia:

 • Mgr. art. Tibor Ghillány
 • MgA. Stanislav Hochel
 • PhDr. Daniela Sliacka

 

Administratíva

Personálne a mzdové oddelenie:

 • Ing. Katarína Čermanová

Miestnosť č. 213

Úradné hodiny:
Po: 11:00 – 13:00
Ut: 11:00 – 13:00
St: 11:00 – 13:00
Št: 11:00 – 13:00
Pi: 11:00 – 13:00
Zmena úradných hodín vyhradená

Hospodárske oddelenie:

 • Marcela Popelárová

Miestnosť č. 218

Študijné oddelenie:

 • Mgr. Peter Zmeko, DiS. art.

Miestnosť č. 212

Sekretariát riaditeľa:

 • Margita Horváthová

Miestnosť č. 217

 

Hudobná knižnica

Miestnosť č. 112

Úradné hodiny:
Po: 8:30 – 13:00; 13:30 – 14:30
Ut: 8:30 – 13:00; 13:30 – 14:30
St: 8:30 – 13:00; 13:30 – 14:30
Št: 8:30 – 13:00; 13:30 – 14:30
Pi: 9:30 – 11:30
Zmena úradných hodín vyhradená

 • Alžbeta Matusová
 • Mária Tóthová

 

Prevádzka školy

 

budova školy na Tolstého ulici: budova školy na Ulici Mateja Bela: budova školy na Konventnej ulici:
pondelok – štvrtok (školský rok) 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00
piatok (školský rok) 7:00 – 19:00 7:00 – 19:00 7:00 – 19:00
sobota (školský rok) 8:00 – 14:00 zatvorené zatvorené
pondelok – piatok (školské prázdniny) 8:00 – 14:00 zatvorené zatvorené
sobota (školské prázdniny) zatvorené zatvorené zatvorené

 
Zmena prevádzkových hodín vyhradená

 

História školy

Riaditelia školy:

 • 1919-1921 Miloš Ruppeldt – zakladateľ školy
 • 1922-1948 Frico Kafenda
 • 1948-1950 Ján Strelec
 • 1950-1954 Andrej Očenáš
 • 1955-1962 Michal Vilec
 • 1962-1986 Zdenko Nováček
 • 1988-1990 Peter Oswald
 • 1990- Peter Čerman

V priebehu vývoja prechádzala škola rôznymi zmenami názvov:

 • 1919 Hudobná škola pre Slovensko
 • 1928 Hudobná a dramatická akadémia
 • 1941 Štátne konzervatórium
 • 1960 Konzervatórium
 • 2002 Konzervatórium v Bratislave
 • 2006 Konzervatórium