Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Kurz pre deti

Tento kurz sa zameriava na oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, poskytuje individuálnu i skupinovú výučbu, rozvíjajúcu teoretické vedomosti i praktické zručnosti. V celostnom rozvoji umeleckej osobnosti otvára priestor pre profilovanie špecifického umeleckého zamerania – nachádzanie vlastného umeleckého prejavu.

Kurz pre deti obsahuje:

Hodiny prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, ktoré sú vyučované skupinovou formou a individuálne hodiny hry na hudobnom nástroji vyučované súbežne s hudobnou náukou.

Výučba prebieha v budovách Konzervatória – na Mateja Bela 5 a na Konventnej 4.

Prípravná hudobná výchova (PHV) a Hudobná náuka (HN)

Pokiaľ dieťa začne navštevovať vzdelávací kurz pre deti vo veku 4 až 7 rokov, automaticky je zaradené do PHV, ktorú musí navštevovať minimálne jeden rok. Po úspešnom absolvovaní minimálne jedného roka PHV pokračuje dieťa vo výučbe HN, ktorá sa vyučuje súbežne s hrou na hudobnom nástroji.

Cieľom PHV a HN je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah dieťaťa k hudbe, kultivovať jeho osobnosť, rozširovať a rozvíjať hudobné skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Poskytuje deťom základy odborného vzdelania a vychováva poslucháčov hudby i aktívnych hudobníkov.

Hra na hudobnom nástroji

Zameriava sa na systematickú výučbu hry na hudobnom nástroji a interpretáciu vybraných hudobných skladieb.

Ponuka hudobných nástrojov:

  • Klavír
  • Husle
  • Gitara

Každý účastník vzdelávacieho kurzu bude mať svoj vlastný individuálny študijný plán vypracovaný na mieru. Výber repertoáru bude prispôsobený jeho schopnostiam a možnostiam s ohľadom na ciele, ktoré chce dosiahnuť.

Ak u svojich detí vidíte náklonnosť k hudbe a chcete, aby svoj hudobný talent ďalej rozvíjali napíšte nám na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk

CENNÍK A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Pri vstupe do vzdelávacieho kurzu je potrebné uhradiť jednorazový administratívny poplatok v hodnote 20 EUR.

Prípravná hudobná výchova a Hudobná náuka Rozsah Poplatok
PHV Jednorazová hodina 35 min. 8 €
PHV Poplatok na tri mesiace – jedna hodina do týždňa (12 hodín po 6 €) 35 min. 72 €
PHV Poplatok na polroka – jedna hodina do týždňa (17 hodín po 4 €) 35 min. 68 €
HN Jednorazová hodina 45 min. 10 €
HN Poplatok na tri mesiace  – jedna hodina do týždňa (12 hodín po 7 €) 45 min. 84 €
HN Poplatok na polroka – jedna hodina do týždňa (17 hodín po 5 €) 45 min. 85 €
Hra na hudobnom nástroji Rozsah Poplatok
Jednorazová hodina 45 min. 15 €
Poplatok na tri mesiace – jedna hodina do týždňa (12 hodín po 12 €) 45 min. 144 €
Poplatok na polroka – jedna hodina do týždňa (17 hodín po 10 €) 45 min. 170 €

Na základe žiadosti sa rozsah a poplatok môžu prispôsobiť žiadateľovi.

Poplatok je potrebné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu:

SK88 1100 0000 0029 4107 4713 (v správe pre príjemcu je nutné uviesť meno účastníka kurzu).

Potvrdenie o úhrade je potrebné zaslať na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk. Potvrdením o úhrade sa rozumie potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie potvrdenie o zadaní príkazu na platbu).

STORNO PODMIENKY:

Zrušenie účasti na vzdelávacom kurze z akýchkoľvek dôvodov je nutné nahlásiť na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk. Pri odhlásení sa menej ako 24 hodín pred začatím výučby je poplatok nevratný a nie možné ho presunúť na iný termín.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

PRIHLÁŠKA                

tlačivo prihlášky

Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení administratívneho poplatku.