Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Odborné predmety

Herectvo

Zaoberá sa hereckými pohybovými etudami v prvom ročníku, dialógmi v druhom ročníku až vytvorením dramatickej postavy v rámci inscenácie divadelnej hry alebo dramatickej kompozície v absolventskom predstavení.

    

Spev

Predmetom štúdia sú piesne rôznych žánrov – ľudové, divadelné, muzikálové, populárne, džezové, … Vyučovanie speje k organickému prepojeniu spevu, herectva a pohybu. Súčasťou ukončenia štúdia v šiestom ročníku je absolventský koncert.

Tanec

Vyučovanie sa skladá z klasického, ľudového a džezového tanca. Na hodinách klasického tanca sa žiaci učia ovládať jednotlivé svalové skupiny, vznosné držanie trupu a hlavy, koordináciu horných a dolných končatín, rytmickú a pohybovú presnosť. Ľudový tanec obsahuje výučbu prvkov a motívov ľudových tancov slovenského a iných národov. Džezový tanec sa zaoberá ovládaním jednotlivých pohybových centier a ich kombináciami v polyrytmike.

 

Ďalšie odborné predmety

javiskový pohyb, javisková reč, umelecký prednes, šansón, ansámblový spev, pantomíma, práca pred kamerou a mikrofónom, spoločenský tanec, step, rozbor drámy, dejiny divadla, estetika, estetika dramatického umenia, estetický seminár, diplomový seminár