Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Charakteristika

Hra na klavíri je hlavný odbor štúdia odbornej umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy, ktorý pripravuje žiakov pre kvalitnú umeleckú alebo pedagogickú prax, prípadne ďalšie štúdium klavírnej hry na vysokej škole. V oblasti technickej prípravy pripravuje odbor žiaka k zvládnutiu všetkých základných foriem techniky, získať správne interpretačné návyky, ako aj rozvíjať hudobno-výrazové schopnosti, aby sa vedel správne orientovať vo všetkých štýlových oblastiach. Dôkladnou prípravou v týchto zložkách získava kvalitnú úroveň nielen pre interpretáciu klavírnych diel, ale aj komorných skladieb, klavírnych sprievodov a názornú interpretáciu skladieb inštruktívnej literatúry pre ZUŠ.

Umelecké vzdelávanie v hlavnom odbore štúdia rozvíja tvorivú osobnosť a talent žiaka v umeleckom prejave a pripravuje ho na komplexné pedagogické pôsobenie, ako umeleckej osobnosti, s osobnostnými predpokladmi pre prácu v umeleckých a umelecko-pedagogických činnostiach.