Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Pedagógovia

Klarinet:

 

Hoboj:

  • Mgr. art. Monika Poláková – vedúca odboru
  • Mgr. art. Júlia Csíziková, ArtD.

 

Fagot:

  • Mgr. art. Josef Rotter

 

Flauta:

  • Mgr. art. Barbora Gálová, ArtD.
  • Mgr. art. Martina Kamencay

 

Zobcová flauta:

  • Mgr. art. Katarína Ducai

 

Saxofón:


 

Mgr. art. Peter Drlička

1965 – 1972 Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Jaroslav Jakoubek a Edmund Bombara)

1972 – 1976 VŠMU (Edmund Bombara)

1968 – 1977 člen orchestra súboru Lúčnica

1977 – 1978 Vojenský umelecký súbor

1976 – 1984 orchester Novej scény v Bratislave

od 1978 vedúci súboru Quatro soli da camera

1994 zakladateľ Bratislavského klarinetového kvarteta, príležitostné vystupovanie v iných súboroch

1937-1983 externý pedagóg hry na dychových nástrojoch (1983 – 1990 riaditeľ) ZUŠ v Stupave

od 1990 zakladateľ a lektor každoročných Seminárov pre učiteľov hry na klarinete v Modre

od 1990 dodnes pedagóg hry na klarinete a vedúci dychového odboru na Konzervatóriu v Bratislave (vedenia Školiaceho strediska ako vyústenie jeho metodických a organizačných skúseností)

od 2004 externý pedagóg predmetov Didaktika a metodika klarinetu a Vyučovacia prax hry na klarinete na VŠMU

od 2002 predseda Združenia učiteľov hry na klarinete a saxofóne

od 1992 člen výboru Slovenskej hudobnej spoločnosti

člen i predseda porôt národných súťaží (Súťaž slovenských konzervatórií, Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici, Čarovná flauta v Nižnej na Orave, Zahrajže nám píšťalôčku v Nových Zámkoch) i medzinárodných porôt (Talent roka v Prahe)

Ako sólista a komorný hráč sa prezentoval najmä pri interpretácii súčasnej slovenskej i českej tvorby (v jeho repertoári má domáca tvorba a jej mnohé premiéry vedúce postavenie). Angažoval sa aj ako zakladateľ a umelecký vedúci komorných ansámblov.  Okrem vystúpení na Slovensku koncertoval v Čechách, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku a USA.


 

Prof. Alexander Stepanov, CSc.

1969 ukončenie štúdia na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Petrohrade (klarinet)

1969 – 1974 doktorandské štúdium na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Petrohrade; jednoročný pobyt na Parížskom konzervatóriu (klarinet – Ulysses Deleclus)

1965 – 1969 sólista Leningradského komorného orchestra

1969 – 1971 sólista Leningradského filharmonického orchestra

1971 – 1994 sólista Operno-symfonického orchestra Mariinského divadla v Leningrade (dnes Petrohrad)

1974-1980 pedagóg na Hudobnom učilišti Rimského-Korsakova v Petrohrade

1980-1994 pedagóg na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Petrohrade (1989 docent, v 1990 – 1993 aj vedúci Katedry dychových nástrojov)

od 1995pedagóg na ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave

od 2002 pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave

od 2004 pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici

od 2008 pedagóg na VŠMU (od 2013 ako profesor)

Alexander Stepanov začal kariéru profesionálneho klarinetistu-sólistu ešte počas vysokoškolského štúdia na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Leningradskom komornom orchestri a v Leningradskej filharmónii, neskôr pokračoval v Operno-symfonickom orchestri Mariinského divadla v Petrohrade, kde bol sólistom vyše dvadsať rokov (1971–1994). S týmto ansámblom hral ako sólista po celom svete pod taktovkou takých hudobných osobností ako napr. Jevgenij Mravinský, Jurij Temirkanov, Mstislav Rostropovič, Jevgenij Svetlanov, Gennadij Roždestvenskij, Maxim Šostakovič, Valerij Gergijev, Plácido Domingo a i.
V roku 1974 sa zúčastnil medzinárodnej hudobnej súťaže Pražská jar, kde získal Čestné uznanie 1. stupňa. Popri hre v orchestri sa aktívne zapájal aj do sólovej a komornej koncertnej činnosti, premiéroval skladby ruských skladateľov (mnohé z nich mu boli ako klarinetistovi venované). Umelecké aktivity Alexandra Stepanova na Slovensku začali stretnutím so skladateľom prof. Egonom Krákom, ktorý ho hneď po príchode do Bratislavy oslovil s požiadavkou premiérovať jeho skladbu Hommage à Giacometti pre klarinet a klavír na komornom koncerte festivalu Nová slovenská hudba, ktorú organizoval Spolok koncertných umelcov dňa 10. apríla 1994. Ich spolupráca pokračovala v súbore Chorus Angelorum, kde A. Stepanov účinkoval ako sólista na dobových nástrojoch a realizoval dva albumy a dva vianočné filmy Čas radosti I. a II. Publikoval rad odborných článkov a štúdií, zúčastnil sa na viacerých vedeckých konferenciách na Slovensku i v zahraničí.


 

 

Mgr. Marta Braunsteinerová

Študovala hru na flaute na Konzervatóriu v Bratislave a hudobnú vedu na Univerzite Jana Evangelistu Purkyně v Brne. Už počas štúdia sa stala členkou operného orchestra SND v Bratislave ako flautistka a sólo pikolistka. Pôsobila tiež v orchestri Slovenskej filharmónie a v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a s týmito telesami absolvovala množstvo koncertných zájazdov v európskych krajinách, v Japonsku a Číne. Po ukončení svojej profesionálnej kariéry orchestrálnej hráčky sa naďalej venuje pedagogickej činnosti v hre na flaute a komornej hry na Konzervatóriu v Bratislave, vyučuje v letných majstrovských kurzoch, organizuje odborné semináre pre učiteľov hry na flaute na základných umeleckých školách na Slovensku, propaguje hru na flaute na koncertoch svojich žiakov v mnohých slovenských mestách, je iniciátorkou a organizátorkou medzinárodnej súťaže Flautiáda pre žiakov ZUŠ a konzervatórií a pôsobí ako členka porôt na rozličných súťažiach. Počas pedagogickej činnosti vychovala celý rad mladých flautistov, víťazov domácich a medzinárodných súťaží a hráčov symfonických orchestrov u nás i v zahraničí.