Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Charakteristika

Odbor kompozície, dirigovania a hudobno-teoretických predmetov poskytuje:

Vzdelávanie v hlavnom odbore štúdia skladba a dirigovanie , ako aj v ostatných súvisiacich predmetoch (hudobno-teoretické predmety na vyššej obsahovej úrovni, špeciálne zamerané praktické predmety: hra z partitúr a klavírnych výťahov, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, dirigentská prax atď.). Obsah a forma vzdelávania smerujú k umeleckým výkonom na maturitnej a absolventskej skúške.
V rámci štúdia klasickej hudobnej kompozície je  možnosť  štúdia elektroakustickej kompozície, kde žiaci majú možnosť zoznámiť sa so základom práce so zvukovým materiálom, elektroakustickej kompozície i technológií.

Absolventi odboru sa uplatňujú ako skladatelia, dirigenti, zbormajstri, hudobní aranžéri, hudobní vedci, hudobní redaktori a pod. Väčšina z nich si ďalej prehlbuje vzdelanie na vysokoškolských stupňoch a mnohí nachádzajú uplatnenie ako významní hudobní pedagógovia.

Vzdelávanie žiakov konzervatória zo všetkých ostatných oddelení v odborných predmetoch:

Základná hudobná náuka, Dejiny hudby, Náuka o harmónii, Náuka o hudobných formách, Hudobno-teoretická analýza skladieb, Sluchová analýza.

Vyučovanie uvedených predmetov smeruje k vytvoreniu vedomostí a zručností, ktorých súhrn vyúsťuje po štvrtom ročníku do maturitnej skúšky z teoretickej časti odborných predmetov. V piatom ročníku nadväzujú ďalšie odborné predmety ako Analýza skladieb hlavného odboru štúdia, Hudobná estetika a Diplomový seminár, ktoré vyústia v závere štúdia do Písomnej absolventskej práce (diplom o úspešnom absolvovaní v niektorých odborných predmetoch býva uznávaný aj niektorými – zahraničnými – univerzitami).

Pedagógovia a žiaci kd-odboru úzko spolupracujú s ostatnými oddeleniami konzervatória, či už ide o Symfonický orchester školy, Spevácky zbor konzervatória, Operné štúdio a pod. Pedagógovia a žiaci špecializácie hudobná réžia pravidelne nahrávajú umelecké výkony hudobných i hudobno-dramatických produkcií školy.

Oddelenie organizuje pravidelné besedy s významnými hudobnými skladateľmi, na ktoré sú prizvaní všetci žiaci školy. Participáciou na internacionálnom skladateľskom seminári, a jeho organizovaním, sa odbor začleňuje do aktívnej medzinárodnej spolupráce.

Interné koncerty žiakov kd.odboru, na ktorých sa prezentujú autorské projekty skladateľov i žiacke dirigentské vystúpenia sa konajú najmenej dvakrát ročne. Raz za dva roky sa usporadúva tiež koncert z diel pedagógov školy. Tradícia týchto kompozičných „happeningov“ (na ktorej pravidelne participujú inštrumentalisti a vokalisti z ostatných oddelení) vytvára nielen pozitívne integračné duchovné ovzdušie v rámci konzervatória, ale sa teší dobrej povesti aj v širšom umeleckom kontexte.

Pedagógovia KD odboru sú aktívni aj v mimoškoskej sfére ako renomovaní hudobní skladatelia, členovia autorských a stavovských spolkov, zboroví, orchestrálni a operní dirigenti, hudobní režiséri, publicisti a vysokoškolskí pedagógovia. Svojim pedagogogickým a umeleckým pôsobením prispievajú k zušľachťovaniu hudobnej kultúry na Slovensku a svoje jedinečné odborné a osobné skúsenosti odovzdávajú v tvorivom dialógu svojim žiakom za účelom ich celistvého a harmonického umeleckého rozvoja.