Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Špecializácie

Absolvent špecializácie si rozšíri kvalifikáciu absolventa študijného odboru 8229 7 hudba, alebo 8228 7 spev alebo 8226 7 hudobno-dramatické umenie o profesionálne vedomosti, schopnosti a zručnosti:

  • Hudobná réžia
  • Elektroakustická hudba
  • Základy kompozície
  • Zborový dirigent

 

Hudobná réžia – charakteristika absolventa špecializácie

Špecializácia Hudobná réžia dvojročné štúdium určené pre hudobníkov, ktorí majú záujem získať základnú orientáciu pri nahrávaní v štúdiu a v ďalšom spracovaní nahrávky. Je vhodná pre všetkých, ktorí sa ocitnú v štúdiu či už ako interpreti, alebo umeleckí vedúci nahrávky. Vzdelanie pomáha v jasnejšej predstave ako dosiahnuť zamýšľaný umelecký cieľ pomocou nahrávacej techniky. Hudobný režisér vedie celý proces nahrávania, sleduje technickú a umeleckú úroveň interpretov, rozhoduje o výslednom strihu, spracovaní zvuku a umeleckom pôsobení nahrávky.

Podmienkou štúdia je ukončené 6. ročné štúdium na konzervatóriu (absolutórium) v odboroch hudba, spev, alebo hudobno-dramatické umenie. Prihlášku treba odoslať do 8. marca 2018.

Absolvent má schopnosť: samostatne nahrávať hudobné výkony všetkých žánrov v štúdiu i v teréne; vie pritom používať najnovšie digitálne zariadenia pre audio i MIDI záznam.; nahrávať sólový spev a zbory, nástrojové skupiny v symfonickom orchestri; rozlíšiť špecifiká nahrávania druhov a žánrov v oblasti vážnej a populárnej hudby.; pracovať s partitúrou – vokálnymi i inštrumentálnymi zvukovými parametrami.

studio1studio2

 

Elektroakustická a scénická hudba – charakteristika absolventa špecializácie

Špecializácia Elektroakustická a scénická hudba je dvojročné štúdium určené pre skladateľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o špecifikách tvorby hudby pre divadlo, film a špecifikách tvorby s pomocou elektroniky a štúdiových technológii. Študent sa oboznamuje s funkciou hudby v spolupôsobení viacerých zložiek audiovizuálneho diela, učí sa chápať umelecký zámer režiséra a zvoliť správne prostriedky na dosiahnutie spoločného tvaru. Súčasťou štúdia je aj oboznámenie sa so štúdiovou a počítačovou technikou, s cieľom ich využitia k tvorbe scénickej hudby, alebo samostatných elektroakustických skladieb.

Podmienkou štúdia je ukončené 6. ročné štúdium na konzervatóriu (absolutórium) v odboroch hudba, spev, alebo hudobno-dramatické umenie. Prihlášku treba odoslať do 8. marca 2018.

Absolvent má schopnosť:  samostatne realizovať hudbu pre jednotlivé autonómne elektroakustické a multimediálne projekty s použitím tradičných nástrojov aj najnovších štúdiových technológií. ; vypracovať dramaturgiu hudby v rámci celého projektu;  ovládať špecifiká práce so štúdiovými technológiami, technologické postupy;  Komponovať scénickú hudbu k rozhlasovej hre, animovanému, alebo hranému filmu; Komponovať elektroakustické skladby z nasnímaného a/alebo vygenerovaného materiálu

studio3

 

Základy kompozície

absolvent špecializácie základy kompozície si rozšíri kvalifikáciu o profesionálne odborné umelecké vedomosti, schopnosti a zručnosti skladateľa, ktorý dokáže vytvoriť úpravy pre komorné zoskupenia a zbory a  komponovať vlastné skladby v malých formách.

Absolvent ovláda:
-postupy klasickej harmónie;
-základné kontrapunktické techniky;
-má prehľad o súčasných kompozičných prostriedkoch.
-vytvoriť sprievod k ľudovej piesni;
-upraviť ľudovú pieseň do zborovej sadzby;
-upraviť skladby pre komorné zoskupenia;
-vytvoriť úpravy pre komorné zoskupenia;
-vytvoriť úpravy pre zbory;
-komponovať vlastné skladby v malých formách.

P1220936

Zborový dirigent

absolvent špecializácie si rozšíri kvalifikáciu o profesionálne vedomosti, schopnosti a zručnosti dirigenta zboru.

Absolvent
– dokonale pozná taktovaciu techniku a je schopný pomocou gest vyjadriť emočno-ideový obsah skladby;
– je schopný samostatne naštudovať umelecké diela našej a svetovej literatúry.
– je schopný koncertne predviesť umelecké diela našej a svetovej literatúry;
– ovláda interpretáciu a cappella a vokálno-inštrumentálnych skladieb  jednotlivých štýlových období;
– vie organizačne a dramaturgicky pracovať s detským, ženským, mužským a miešaným speváckym zborom.