Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Úloha odboru

Odbor Povinný klavír patrí medzi najväčšie na škole. Vnútorne je členený na oddelenie POK 1 a POK 2, pričom vzdelávacieho procesu odboru POK sa zúčastňujú takmer všetci žiaci školy.

Hoci štúdiom hry na klavíri získavajú žiaci harmonické cítenie a schopnosť vnímať vnútorné štruktúry skladby, prvotným efektom je získaná zručnosť klavírnej hry. Povinný klavír 1 je predmet, ktorý študujú všetci žiaci školy okrem študujúcich klavírnu hru ako hlavný predmet.

POK 1 zahŕňa v sebe štúdium stupníc, technických cvičení, etúd a prednesových skladieb.

POK 2 je predmet, ktorý študujú žiaci Hudobno-dramatického odboru. Jeho cieľom je pripraviť žiakov na hru akordického sprievodu šansónových a muzikálových piesní. Prostriedkom k získaniu takýchto zručností je štúdium harmonických kadencií, príprava harmonického sprievodu ľudových piesní, hra šansónov podľa harmonických značiek a v záverečnej fáze súčasný spev a hra šansónových a muzikálových piesní s akordickým doprovodom podľa značiek ( napr.: D7, Amaj, Edim a pod.)

Predmet Povinný klavír sa študuje 4 roky, žiaci Speváckeho odboru 6 rokov.

Väčšina vyučovacích hodín predmetu POK 1 a POK 2 sa uskutočňuje v budove školy na Konventnej ulici číslo 4.

Konventná

Budova školy na Konventnej ulici je vzdialená približne 10 minút pešej chôdze od hlavnej budovy školy na Tolstého ulici. Je v dosahu liniek MHD, zastávky Zochova alebo Kozia.