Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Charakteristika

Oddelenie strunových nástrojov v sebe zahŕňa výuku hlavného odboru:

  • hra na husliach
  • hra na viole
  • hra na violončele
  • hra na kontrabase
  • hra na harfe
  • hra na gitare
  • hra na cimbale

Vzdeláva žiaka umelecky a pedagogicko-umelecky. Žiak sa naučí tvorivo uplatniť vedomosti, schopnosti a skúsenosti získané štúdiom všetkých predmetov kompletného vzdelávacieho programu vo svojom individuálnom umeleckom prejave a vo svojej pedagogicko-umeleckej práci.

Predmet je koncipovaný ako súvislé 6 ročné štúdium. V hlavnom odbore štúdia je dôležitý individuálny prístup pedagóga ku každému žiakovi podľa jeho osobnostných daností, miery jeho talentu, stupňa jeho technickej a umeleckej vyspelosti. Pedagóg vyučuje podľa individuálneho plánu rozvoja žiaka vypracovaného pre jednotlivé ročníky z pohľadu požiadaviek súvislého šesťročného štúdia a absolutória.