Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Pedagógovia

Husle: 

 • Mgr. art. Štefan Gyöpös
 • Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD.
 • Mgr. art. Július Horváth
 • Mgr. art. Stanislav Mucha
 • MA Lucia Harvanová
 • PhDr. Oľga Podstavková
 • MgA. Daniel Rumler
 • Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD.
 • Mgr. art. František Török
 • MgA. Vladimír Harvan, ArtD. – symfonický orchester
 • Mgr. Gabriela Badinová – pedagogicko-umelecká prax
 • Mgr. art. Marián Hrubý – pedagogicko-umelecká prax

 

Viola:

 • doc. Mgr. art. Ivan Palovič, PhD.
 • Mgr. art. Martin Ruman, ArtD. – vedúci odboru

 

Violončelo:

 • Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD.
 • MgA. Mgr. art. Pavol Mucha, ArtD.

 

Kontrabas:

 

Cimbal:

 • Mgr. art. Marcel Comendant

 

Gitara:

 • Juraj Burian, DiS.art
 • Mgr. art. Lýdia Kašlík
 • Ing. Andrej Kellenberger
 • Mgr. art. Radka Krajčová
 • Mgr. art. Miloš Slobodník

 

Harfa:

 • Mgr. art. Zuzana Töröková, PhD. – vedúca odboru

 

Špecializácia Ľudová hudba:

 • Mgr. Samuel Smetana
 • Andrej Jarolín
 • Mgr. Ivan Hanula

 

Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD.

umelecký vedúci Komorného orchestra Konzervatória v Bratislave

pedagóg hlavného odboru štúdia hra na husliach Konzervatória v Bratislave

koncertný majster Symfonického orchestra Slovenskej filharmónie

primarius Moyzesovho kvarteta

pedagóg Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave

Jozef Horváth, patrí do generácie posledných absolventov prof. Albína Vrteľa na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave. Počas tohto štúdia získal viacero ocenení na husľových súťažiach v SR i v zahraničí (Súťaž Slovenských Konzervatórií 1994, 1996; North London Festival, Karol Dobiáš,…) S veľkým úspechom koncertoval Cheasepea Youth Orchestra v Baltimore, USA 1995 Na základe udelených štipendií mohol aktívne absolvovať medzinárodné majstrovské kurzy, ktoré výrazne ovplyvnili jeho hudobné smerovanie (Eugeni Gratch, Igor Bezrodny, Ida Händel, Viktor Liberman, Mincho Minchev, Gyorgy Pauk, M assimo Quarta, Jean Jacques Kantorov, Nora Grumlíková, a i). Je absolventom Hudobno tanečnej fakulty VŠMU v triede doc. Jozefa Kopelmana (2003). Neskôr strávil 3 štúdijné roky na Universitäte fur Musik und Darstelende Kunst vo Viedni v triede Guntera Pichlera (Kvarteto Alban Berg ), a 2 roky v USA na Dallaskej univerzite SMU u významného amerického profesora Dr. Eduarda Schmiedera štúdiom sólovej hry ukončil – Artist Certificate (1998-2000). V 2003 -2011 pôsobil ako sólista 1. huslí a koncertný majster v Orquesta Filarmónica de Málaga ((Španielsko) V tomto období založil Cuarteto Alborán, s ktorým pravidelne koncertoval na koncertných pódiách Španielska, a súčasne sa aktívne venoval pedagogickej činnosti. Po takmer 9 ročnom pôsobení v Španielsku sa Jozef vracia na Slovensko, na Hudobno tanečnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil v r. 2014 pod vedením doc. Jozefa Kopelmana. Od roku 2011 sa venuje pedagogickej činnosti – vyučuje hru na husliach na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave , a na HTF VŠMU. Venuje sa koncertnej a umeleckej činnosti. Od januára 2016 je primáriom Moyzesovho kvarteta. V Slovenskej Filharmónií je koncertným majstrom Symfonického orchestra.


 

Mgr. art. Július Horváth

pedagóg hlavného odboru štúdia hra na husliach – Konzervatórium v Bratislave

člen Symfonického orchestra Slovenskej filharmónie

V roku 1991 ukončil štúdium absolventským diplomom na štátnom Konzervatóriu v Bratislave v triede prof. Albína Vrteľa s titulom „Najlepší absolvent“. Počas štúdia na Konzervatóriu získal viacero významných ocenení – 1.miesto na súťaži slovenských Konzervatórii, 3.miesto Beethovenov Hradec. Cenu SHF za najlepšie prevedenie skladby – Burlas. Ako študent Konzervatória bol členom Gustav Mahler Jugendorchestera, ktorý dirigoval C. Abbado. V rokoch 1991 – 1997 pokračoval v štúdiu na Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst vo Viedni v triede Prof. Michaela Frischenschlagera. Štúdium ukončil Diplomom. Na základe konkurzu a študijných výsledkov mu bolo udelené Stipendium Alban Berg Schtiftung. Na HTF VŠMU v Bratislave bol študentom Prof. Bohdana Warchala st., kde ukončil štúdium s titulom Mgr. art. Študoval na majstrovských kurzoch u Prof. Michaela Frischenschlagera, Eugenie Tschugaeve, Eduarda Graca, Esther Perenyi a Ericha Schagerla. V rokoch 1995 – 2006 pôsobil v komornom orchestri mesta Bratislava – Capella Istropolitana, s ktorým koncertoval v Japonsku, Arabských Emiratoch, na Novom Zelande, Číne, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku a Turecku pod vedením dirigentov: von R. Beck, Baron von Gutenberg, S.Vladar, A.Brendel, T.Zehetmayer, F. P. Zimmerman, A. Ceccato, A. Rahbari,… Je aktívnym členom rôznych komorných zoskupení. Od roku 2006 bol členom Orquesta Filarmonica de Málaga a kvarteta Alboran s bratom Jozefom. V roku 2011 sa vrátil zo Španielska, v súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti na štátnom Konzervatóriu v Bratislave, bol členom poroty husľovej súťaže v Trnave a pedagógom na majstrovských kurzoch v Bulharsku – Orfeus. Je členom Symfonického orchestra Slovenskej filharmónie.

 

Mgr. art. Zoltán Janikovič, PhD.

e-mail: zjanikovic@gmail.com

Vzdelanie
2002 – 2008 Pedagogická fakulta UK v Bratislave, doktorandské štúdium (PhD.)
1990 – 1995 Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Mgr. art.)
1985 – 1990 Konzervatórium v Bratislave (Absolutórium, DiS.art.)
1981 – 1985 Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave (maturita),

Doplňujúce vzdelanie
2001 – 2003 doplňujúce pedagogické štúdium umeleckého odboru VŠMU v Bratislave
2017 – 2018 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, katedra psychológie

Pracovné pedagogické zaradenia
2019 – Hudobná Akadémia Jána Albrechta
1996 – Konzervatórium v Bratislave, učiteľ: hra na kontrabase, komorná hra, odborné
pedagogické predmety…
2002 – 2003 Riaditeľ ZUŠ v Bratislave 1 Staré mesto, Štefánikova 6
1988 – 1990 učiteľ hudby na ĽŠU Exnárova 16, Bratislava

Pracovné umelecké zaradenia
2012 – 2016 sólo kontrabasista orchestra Slovenského národného divadla
1995 – člen Wiener Residenzorchester, Rakúsko
1991 – 2011 člen viedenského komorného orchestra Haydn Sinfonietta Wien
2001 – 2003 umelecký vedúci Wiener Residenzorchester, Rakúsko
1991 – 1998 člen komorného súboru Musica Aeterna (Slovenská Filharmónia)
1990 – 1992 člen orchestra Slovenského národného divadla
1989 – 1990 hosťujúci člen orchestra Slovenskej Filharmónie

Publikačná činnosť
– Rok 2013, príprava učebnice pre 4. ročník gymnázií, objednávateľ: Ministerstvo školstva
SR
– Rok 2012, vydanie učebnice „Umenie a kultúra“ pre 3. ročník gymnázií „Výchova umením“
– Rok 2010, príprava učebnice pre 3. ročník gymnázií, objednávateľ: Ministerstvo školstva
SR
– Príprava „Vzdelávacích programov pre učiteľov ZUŠ“, objednávateľ: Konzervatórium v
Bratislave
–  „Svetovo uznávaní hudobníci musia byť okrem dobrého príjmu pripravení na život
osamote“, Časopis Profit, 23.01.2009
– Koncertná pohľadnica z Aradu, Naša univerzita, 1/2006
„Príprava projektu prezentácie slovenskej hudobnej kultúry pre zahraničných návštevníkov
Slovenska“
– „Viedenská hudba 20. storočia a jej interpretácia“

Rozhovor poskytnutý pre rumunskú štátnu televíznu spoločnosť v Arade, odvysielané
30.05.06, 01.06.06, Arad, Rumunsko
– „Príprava celoštátnych učebných plánov pre konzervatóriá z predmetov: hra na kontrabase,
komorná hra, hra z listu, pedagogická prax, metodika, interpretačný seminár“
Apríl, máj, jún 2005
– „Hudba má vzdelávací charakter“, Rozhovor pre SRO, máj 2003

Umelecká činnosť
– Dirigentské hosťovanie (Symfonický orchester Arad,Rumunsko, Wiener Residenzorchester,
Rakúsko, Ambassador Orchester Preßburg, Slovensko)
– Člen Liszt Festival Orchester (Rakúsko)
– Pravidelné koncertné vystupovanie: Haydn Sinfonietta Wien, Slovenské Národne Divadlo
v Bratislave, Wiener Residenzorchester, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu,
Solamente Naturali a ďalšie orchestre.
– Marec 2007: príprava vzdelávacieho cyklu operných koncertov v rámci koncertov Wiener
Residenzorchester.
– „Príprava výchovno-vzdelávacieho cyklu koncertov vo Viedni pre zahraničných študentov“
Február 2006, Wiener Residenzorchester
– Zakladateľ komorného orchestra Ambassador Orchester Preßburg, rok 1999

Hudobné nahrávky
24 CD-platní komornej hudby ( Musica Aeterna, Haydn sinfonietta Wien, Moyzes Quartet…)
cca 60 rozhlasových a filmových nahrávok
J.Haydn Notturni vol.1
F.Schubert Ouvertüren Vol.1
J.Haydn Baryton-octette vol.1
J.Haydn Complete Overtures, vol.2
J.Haydn Complete Overtures, vol.1
J.Haydn Divertimenti vol.3
J.Haydn Divertimenti vol.2
J.Haydn Concerti a due lire organizzate
J.Haydn 6 Scherzandi
J.Haydn Divertimenti vol.1
W.A.Mozart Serenade „Eine kleine Nachtmusik“ K 525
A.Vivaldi Gloria,RV 589, Magnificat, RV 610
J.Šimbracký Latin church music
J.Stamitz Six trios pour orchestre, op.1
G.Benda Soirée á Gotha
Chr. Graupner, G.Ph. Telemann Music from the court of Darmstadt
J.S. Kusser Six ouvertures de théatre
G.Muffat Concerti grossi VII. – XII.
A.Corelli, G.Torelli Baroque christmas
G.Muffat Concerti grossi I. – VI.
J.S.Bach, G.P.Telemann, G.F.Händel Cantatas
J.M.Sperger Symphonies for Strings
H.I.F.Biber Mensa sonora pars VI, Sonatas a 5, 6