Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Nemecký jazyk

Vyučuje:

Mgr. Katarína Palkovičová

 

V nemeckom jazyku sa žiaci konzervatória môžu zdokonaľovať od prvého ročníka až po absolutórium.

Dôvody, prečo sa učiť nemecký jazyk:

 • niektorí z Vás sú veľmi šikovní a uvažujú o štúdiu na vysokej škole v zahraničí (Viedeň je naozaj veľmi blízko)
 • speváci určite neobídu diela z období klasicizmu a romantizmu, ktoré im ponúkajú mimoriadne širokú a obľúbenú paletu piesní a árií
 • chcete sa zúčastniť medzinárodných kurzov a aj rozumieť, čo Vám majstri umenia hovoria
 • máte možnosť účinkovať v medzinárodných mládežníckych hudobných telesách
 • určite sa chcete porozprávať s kolegami z nemecky hovoriacich krajín, vymeniť si názory a skúsenosti
 • pri cestovaní Vám dobre padne vedieť sa opýtať na cestu, v obchode si vypýtať noty, alebo si vybrať podľa cudzojazyčného názvu ten „správny“ tovar
 • odborná literatúra – verte, tej kvalitnej je v nemčine veľmi veľa
 • môžete si prečítať krásnu literatúru, populárne časopisy, pozrieť film v pôvodnom znení alebo sa zorientovať na nemeckých stránkach na internete

Znalosť cudzieho jazyka Vám otvorí nový svet :-)

Zaujímavé stránky

Maturantom

Kritériá na hodnotenie MS

 • Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo všetkých predmetov.
 • Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.
 • Ak má maturitná skúška viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne.
 • Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku:

 • z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (SJL, ANJ/NEJ):
 • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý bez ohľadu na hodnotenie písomnej formy internej časti a externej časti, alebo
 • je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti získa viac ako 25 z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 z celkového počtu bodov. 
 • z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (MAT):
 • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý bez ohľadu na hodnotenie externej časti, alebo
 • je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti získa viac ako 33 z celkového počtu bodov.
 • z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.

Maturitné testy nájdeš tu:

http://www.nucem.sk/sk/maturita

Tematické okruhy pre úroveň B1 a B2 sú súčasťou cieľových požiadaviek na maturitné skúšky:

http://www.statpedu.sk/sk/Cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/Platne-od-sk-r-2011-2012.alej