Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Psychológia

Vyučuje:

PhDr. Eva Dráfiová

Načo sú mi vedomosti zo psychológie?

Možno ste si položili túto otázku. Pozor! V tomto prípade nečakajte staré známe testy z časopisov. Ako možno postaviť dom bez základov? Ako možno hrať Bacha, či Mozarta bez ovládania techniky? Ako možno vnímať okolie alebo hovoriť o pamäti, keď nevieme ako fungujú? Práve tá ťažká cesta – získanie techniky, umožní zmocniť sa hudobného obsahu a osloviť poslucháča. Presne tak sa prelúskame základnými pojmami a definíciami, aby sme sa mohli rozprávať o fantázii alebo emóciách a prenikať do nášho vnútra. Viete, čo všetko ovplyvňuje vašu náladu? A viete, ako vaša nálada ovplyvňuje Váš výkon?

Okrem toho, sa postupne poznávame aj sami – poznávame vlastnosti svoje a ľudí vo svojom okolí. Ako vníma svet malé dieťa a ako dospievajúci? Aký význam majú krízy v našom živote? A viete ako na nás vplývajú ľudia, ktorí nás obklopujú? Ako nám pomáha empatia a čo s asertivitou v našom živote?

Tieto a ďalšie otázky rozoberieme v posledných dvoch rokoch štúdia. Výsledkom bude poznanie prežívania a správania žiakov, ľudí okolo Vás i schopnosť popísať množstvo psychologických javov. Správne pomenovanie problémov alebo situácií nám pomáha zorientovať sa v nich a zaujať to správne stanovisko.