Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Slovenský jazyk a literatúra

Vyučuje:

Mgr. Oľga Suránová

Mgr. Zuzana Eichler

 

Pri pravidelnej účasti na hodinách tohto predmetu si môžete osvojiť užitočné poznatky a rozvíjať zručnosti v nasledovných oblastiach:

– čitateľská gramotnosť

Jedným z hlavných cieľov predmetu je, aby ste s porozumením dokázali čítať akýkoľvek text (napr. odborný článok, báseň či reportáž); aby ste sa vedeli zorientovať v ponuke informácií a vyhľadať si tie, ktoré potrebujete.

– poznatky zo štylistiky a štylistickú kompetenciu

Na hodinách tohto predmetu sa naučíte nielen čítať a rozumieť, ale aj tvoriť texty pre rôzne príležitosti – od súkromného listu cez žiadosť či príspevok do časopisu po úvahu alebo slávnostný prejav na stužkovej slávnosti. Budete sa učiť písať a hovoriť kultivovane, jednoducho a zrozumiteľne, nepoužívať floskuly a obohacovať si slovnú zásobu. Tieto zručnosti vám iste pomôžu získať najväčšiu „karmu“ na vašom obľúbenom blogu!

– ovládanie pravopisných pravidiel a poznatkov o jazykovom systéme

Aj neobľúbené diktáty a cvičenia z morfológie či syntaxe majú svoj význam. Vďaka nim budete mať kultivovaný písomný prejav a nestrápnite sa, keď budete písať žiadosti a iné oficiálne dokumenty, alebo hoci len e-mail priateľom.

– poznatky z literárnej histórie

Okrem toho, že nadobudnete všeobecný rozhľad v našej a svetovej literatúre aj v ostatných druhoch umenia, môžete prekvapiť vedomosťami svojich kamarátov a pri štúdiu iných predmetov uvidíte veci v nových súvislostiach.

– poznatky z literárnej teórie

Pomôžu vám zorientovať sa v umeleckých textoch a vyjadriť svoj estetický zážitok. A tiež sa nestrápnite pred mikrofónom Eni Vacvalovej a Olivera Andrássyho!