Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Charakteristika

Hlavný odbor vzdelávania spev je predmet odbornej umeleckej a pedagogicko-umeleckej prípravy, ktorého cieľom je rozvíjať u účastníka vzdelávania správne spevácke návyky, skvalitniť a umocniť jeho spevácko-umelecké schopnosti a priviesť ho k vyspelému technicko-umeleckému prejavu. Účastník vzdelávania sa stretáva s riešením problémov sprevádzajúcich štúdium spevu a učí sa zabrániť prípadným poškodeniam interpretačného aparátu. Hlavný odbor vzdelávania – spev sa študuje individuálne.

Ciele odboru

Cieľom predmetu je vytvorenie zvukovo kvalitného znelého hlasu v rozsahu najmenej dvoch oktáv, s dynamickou škálou, pohyblivosťou a správnou artikuláciou.

Cieľom hlavného odboru vzdelávania spev je získanie vyššieho odborného vzdelania, na základe ktorého je absolvent pripravený na pedagogicko-umelecké pôsobenie na základnej umeleckej škole je pracovne mobilný a je pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelania. Účastník vzdelávania získa orientáciu v odbornej literatúre a môže využívať takto získané poznatky v umelecko-pedagogickej praxi. Je schopný na vyššej odbornej úrovni pripraviť žiaka základnej umeleckej školy podať umelecký výkon, viesť ho k samostatnej, umelecky originálnej a pútavej tvorbe. Absolvent vzdelávania je pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v pedagogickej praxi.

Obsah vzdelávania

Obsahom vzdelávania spevu je práca na dychovej a hlasovej technike na základe technických cvičení, aplikovaná na hudobnú literatúru a jej prednes. Študijným materiálom sú ľudové piesne, umelé piesne rôznych štýlových období a operné, koncertné alebo oratoriálne árie rôznych štýlových období.

Formy štúdia

Operný spev

  •  denná forma štúdia
  • individuálna forma štúdia
  • mimoriadna forma štúdia

Operetná špecializácia

Doplnkové štúdium zahŕňajúce individuálne hodiny spevu, korepetície, interpretačný seminár, prácu v operetnom štúdiu.