Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Cimbal

Skúška z hry na nástroji:

  • stupnice 2 dur a 2 mol, arpeggio, tremolo, akordová kadencia
  • ľubovoľný výber 2 etud (Allage, Kreutzer)
  • predklasická alebo klasická skladba
  • prednes primeranej technickej náročnosti