Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Cirkevná hudba

Talentové skúšky pre štúdium tohto odboru sa konajú:

Z hry na klavíri

 • durové a molové stupnice do 4 # a do 4 b; v oktávach, terciách, decimách, sextách; durové a molové akordy + rozklady akordov a obratov; utvoriť dominantný septakord, v molových stupniciach zmenšený septakord
 • 2 etudy riešiace rôznu technickú problematiku:
  Czerny op. 299 (nad č. 20), Czerny op. 740, Cramer
 • J. S. Bach – jedna dvojhlasná alebo trojhlasná invencia
 • rýchla časť sonáty od autorov klasicizmu
 • 1 prednesová skladba z obdobia romantizmu
  • Z dirigovania

   • taktovacia schéma dvoj- a trojdobého taktu
   • preukázanie pohybových dispozícií
   • preukázanie sluchových rozlišovacích schopností (orientácia v durovej a molovej stupnici, analýza čistých, veľkých a malých intervalov, analýza dvojzvukov a trojzvukov, analýza a zopakovanie jednoduchých rytmických útvarov).