Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Flauta

Skúška z hry na nástroji:

Stupnice: dur # b T D legato, tenuto akordy: veľké rozklady + obraty po 4 C dur cez 3 oktávy mol # b harmonické, melodické, legato, tenuto

akordy: veľké rozklady + obraty po 4 c mol cez 3 oktávy

Etudy: 3 etudy rôznej technickej problematiky a rôzneho charakteru

Odporúčaná skladba: W. A. Mozart: Andante C dur + 1 prednesová skladba podľa vlastného výberu.