Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Klavír

Skúška z hry na nástroji:

1. Durové a molové stupnice do 4 # a do 4 b; v oktávach, terciách, decimách, sextách; durové a molové akordy + rozklady akordov a obratov; utvoriť dominantný septakord, v molových stupniciach zmenšený septakord

2. 2 etudy riešiace rôznu technickú problematiku:
Czerny op. 299 (nad č. 20), Czerny op. 740, Cramer

3. J. S. Bach – dve dvojhlasné, alebo trojhlasné invencie

4. Rýchla časť sonáty od autorov klasicizmu

5. 1 prednesová skladba z obdobia romantizmu

6. 1 prednesová skladba z obdobia 20., 21. storočia

Hra spamäti je podmienkou.
Skladby musia byť vydané tlačou oficiálnym vydavateľom.