Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Saxofón

Skúška z hry na nástroji:

  • Stupnice dur a mol do 4# a 4b + akordy a septakordy
  • Etudy: Hejda, Gollwell, prípadne iná škola – pripravi 3 etudy – z toho 1 pomalú
  • Prednes ľubovoľný