Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Skladba

Uchádzač predloží vlastné kompozičné pokusy – podľa možnosti v duchu hudobného cítenia 20. storočia. Hodnotí sa úroveň tvorivého myslenia predložených skladateľských pokusov, sluchová analýza a rytmické cítenie (sluchová analýza jednohlasu, dvojhlasu, jednotlivých akordov a ich sledov, schopnosť reprodukovať a zapísať kratšie rytmické útvary), prihliada sa na vyspelosť hry na klavíri.

Adept má preukázať dobré znalosti z hudobnej náuky v rozsahu látky ZUŠ, primerané znalosti hudobnej literatúry s dôrazom na literatúru 20. storočia, hlboký záujem o hudbu a hudobné dianie na Slovensku a v Európe.

Pre odbor skladba si uchádzač pripraví klavírne skladby:

  • 1 etuda
  • 1 skladba od J. S. Bacha
  • 2 skladby – prednes (klasicizmus až 21. storočie)

Poznámka: Výber skladieb musí byť adekvátny technickej vyspelosti uchádzača. Skladby musia byť originálnou verziou pre klavír. Hra spamäti je podmienkou pre skladby J. S. Bacha a 1 prednes (podľa vlastného výberu).