Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Trúbka

Skúška z hry na nástroji:

Stupnice:

Dur, mol, do 3# a 3b,

tonický kvintakord rozložený a obraty – tenuto a legáto.

Povinná stupnica C dur, dve oktávy

Etudy:

J Kolář I. zošit, etuda č. 105 (v prvom takte oktávová synkopa),

ďalšie 2 ľubovoľné etudy.

Prednes:

ľubovoľná skladba so sprievodom klavíra