Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Viola

Skúška z hry na nástroji:

Ak uchádzač hrá program talentovej skúšky na husliach, sú podmienky zhodné s podmienkami skúšky na husliach.

Ak hrá na viole, môže husľové etudy nahradiť violovými etudami podobnej problematiky.

Hra spamäti je podmienkou.