Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Príprava v študijnom odbore Hudba

Príprava v študijnom odbore Hudba ponúka prípravné vzdelávacie kurzy z hudobnej teórie, ktoré sa uskutočňujú v presne stanovených termínoch od 13.01.2024 do 27.04.2024 (viď harmonogram) v celkovom rozsahu 10 stretnutí, v čase od 8:00 do 9:30 hod., v priestoroch Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava.

Nadácia Konzervatória v Bratislave v študijnom odbore Hudba taktiež sprostredkúva kontakt medzi pedagógom a uchádzačom. Je nápomocná pri výbere vhodného pedagóga, pričom vychádza z individuálnych požiadaviek a osobných preferencií uchádzača. Obsah, cena a individuálny študijný plán sa nastavuje po dohode s vybraným pedagógom.

V prípade záujmu Vám poskytneme bližšie informácie po odoslaní prihlášky na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk.

Zameranie prípravných vzdelávacích kurzov v študijnom odbore Hudba:

 • Skladba
 • Dirigovanie
 • Hra na klavíri
 • Hra na organe
 • Cirkevná hudba
 • Hra na akordeóne
 • Hra na zobcovej flaute
 • Hra na priečnej flaute
 • Hra na hoboji
 • Hra na klarinete
 • Hra na fagote
 • Hra na saxofóne
 • Hra na trúbke
 • Hra na lesnom rohu
 • Hra na pozaune
 • Hra na tube
 • Hra na bicích nástrojoch
 • Hra na husliach
 • Hra na viole
 • Hra na violončele
 • Hra na kontrabase
 • Hra na gitare
 • Hra na harfe
 • Hra na cimbale

CENNÍK A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Pri vstupe do prípravného vzdelávacieho kurzu je potrebné uhradiť jednorazový administratívny poplatok v hodnote 20 EUR.

Poplatok za celý prípravný vzdelávací kurz z hudobnej teórie je 50 EUR.

Poplatok je potrebné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu:

SK88 1100 0000 0029 4107 4713 (v správe pre príjemcu je nutné uviesť meno účastníka kurzu).

Potvrdenie o úhrade je potrebné zaslať na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk. Potvrdením o úhrade sa rozumie potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie potvrdenie o zadaní príkazu na platbu).

STORNO PODMIENKY:

Zrušenie účasti na prípravnom kurze z akýchkoľvek dôvodov je nutné nahlásiť na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk. Pri odhlásení sa menej ako 24 hodín pred začatím prípravy je poplatok nevratný a nie možné  ho presunúť na iný termín.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

PRIHLASOVANIE DO PRÍPRAVNÉHO KURZU:

Informácie ohľadom prihlasovania do prípravného vzdelávacieho kurzu, budú odoslané na mailovú adresu uchádzača po odoslaní prihlášky na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu kurzu, sa zohľadňuje poradie prijatých prihlášok.

PRIHLÁŠKA

tlačivo prihlášky

Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení administratívneho poplatku.