Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Príprava v študijnom odbore Hudobno-dramatické umenie

Príprava v študijnom odbore Hudobno-dramatické umenie pozostáva z herectva, tanca, spevu, hudobnej teórie a hry na klavíri.
Uskutočňuje sa v presne stanovených termínoch od 07.10.2023 do 27.04.2024 (viď harmonogram) v celkovom rozsahu 18 stretnutí, v čase od 8:00 do približne 15:00 hodiny, v priestoroch Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava.
Bližšie informácie ohľadom organizácie príprav v študijnom odbore Hudobno-dramatické umenie Vám poskytneme po odoslaní prihlášky na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk

CENNÍK A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Pri vstupe do prípravného vzdelávacieho kurzu je potrebné uhradiť jednorazový administratívny poplatok v hodnote 20 EUR.
Poplatok za jeden deň prípravy v študijnom odbore Hudobno-dramatické umenie je 30 EUR. V termínoch od 24.02.2024 do 27.04.2024 sa navyšuje poplatok o 5 EUR z dôvodu klavírneho sprievodu, tzn. 35 EUR za jeden deň prípravy.

Poplatok je potrebné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu:
SK88 1100 0000 0029 4107 4713 (v správe pre príjemcu je nutné uviesť meno účastníka kurzu).

Potvrdenie o úhrade je potrebné zaslať na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk. Potvrdením o úhrade sa rozumie potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie potvrdenie o zadaní príkazu na platbu).

STORNO PODMIENKY:

Zrušenie účasti na prípravnom dni z akýchkoľvek dôvodov je nutné nahlásiť na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk. Pri odhlásení sa menej ako 24 hodín pred začatím prípravy je poplatok nevratný a nie možné ho presunúť na iný termín.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

PRIHLASOVANIE DO PRÍPRAVNÉHO KURZU:

Informácie ohľadom prihlasovania do prípravného vzdelávacieho kurzu, budú odoslané na mailovú adresu uchádzača po odoslaní prihlášky na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu kurzu, sa zohľadňuje poradie prijatých prihlášok.

PRIHLÁŠKA
tlačivo prihlášky
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení administratívneho poplatku.