Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Skúška z hudobnej teórie a sluchovej analýzy HUDBA, SPEV

Hudobná teória

 • notopis v husľovom a basovom kľúči, pomlčky
 • čítanie a zápis nôt v rôznych oktávach (C 1 – c 4)
 • stupnice: durové stupnice, molové stupnice – prirodzená, harmonická, melodická, paralelné stupnice
 • základné a odvodené intervaly – určovanie a ich stavba v obidvoch smeroch
 • akordy: durové a molové kvintakordy, obraty kvintakordov
 • bežné hudobné názvoslovie z oblasti dynamiky, tempa a agogiky
 • znalosť významných kultúrno-historických období a ich hlavných predstaviteľov
 • vzor testu – Hudobná teória

 

Sluchová analýza

 • rozlišovanie durových a molových stupníc
 • rozlišovanie melodických a harmonických intervalov, napr. m2 a v2
 • rozlišovanie durových a molových kvintakordov
 • pravidelné a nepravidelné delenie doby, nota s bodkou, synkopa, triola
 • hudobná predstavivosť (vnútorné počutie, analýza neúplných stupníc a melodických
  úryvkov)
 • hudobná pamäť (porovnávanie počutých melodických a rytmických úryvkov)
 • hudobné myslenie (napr. zistenie, kedy sa vrátil niektorý tón, koľkokrát sa vyskytuje
  najvyšší, alebo najnižší tón v melódii a pod.)
 • hudobné cítenie (melodické a rytmické cítenie, metrum, tempo, dynamika, výraz)
 • vzor testu – Sluchová analýza