Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Príprava na prijímacie skúšky

Vzdelávací program Príprava na prijímacie skúšky obsahuje ponuku prípravných kurzov, ktoré svojim obsahom a organizáciou umeleckého vzdelávania, pripravujú mladých ľudí a dospelých na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického, alebo umeleckého zamerania.

Prípravné vzdelávacie kurzy

Pripravujú na praktickú časť talentovej skúšky a na písomnú či ústnu časť prijímacieho pohovoru podľa stanovených kritérií a podmienok prijímacieho konania.

Pre prijatie do prípravného vzdelávacieho kurzu je vek uchádzača obmedzený spodnou vekovou hranicou 12 rokov a hornou vekovou hranicou 60 rokov.

Prípravné vzdelávacie kurzy sú vedené kvalifikovanými pedagógmi, ktorí sú renomovaní umelci, sólisti a členovia popredných hudobných telies a divadiel na Slovensku. Výsledkom odborného, pedagogicko-umeleckého prístupu k výchove a vzdelávaniu je vysoké percento medzi prijatými na stredné školy umeleckého zamerania.

Prípravné vzdelávacie kurzy sa uskutočňujú v troch študijných odboroch: