Konzervatórium Conservatory Bratislava

Prijímacie skúšky

Termín konania prijímacích skúšok pre šk. r. 2018/1019: 26. – 28. marec 2018

Prijímacie skúšky do 1. ročníka, alebo do vyššieho ročníka konzervatória môžu vykonať:

 •  Žiaci, ktorí v šk. r. 2017/2018 ukončia základnú školu, alebo strednú školu
 •  Nadaní žiaci z nižších ročníkov základnej školy do triedy nadaných žiakov zo základnej školy
 •  Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili/ukončia v tomto školskom roku základný stupeň
  vzdelania
 • Uchádzači, ktorí ukončili/ukončia v tomto školskom roku vyšší stupeň vzdelania s maturitou
  (po prijatí neštudujú všeobecno-vzdelávacie predmety)
 •  Zahraniční uchádzači o štúdium, ktorí musia doložiť Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava,
  odbor školstva o rovnocennosti dokladov o vzdelaní

 

Prihláška na štúdium:

strana 1strana 2 (tlačiť obojstranne)

Pomôcka s pokynmi k vyplňovaniu prihlášky_šk.r. 2018_2019

Termín podania prihlášok: do 20. februára 2018
Zákonný zástupcovia žiadajúci o prijatie svojich detí do triedy nadaných žiakov zo základnej školy musia k prihláške priložiť aj vyplnenú žiadosť o prijatie do triedy nadaných žiakov. Žiadosť o prijate do triedy nadaných žiakov zo ZŠ
Uchádzači žiadajúci o prijatie do vyššieho ročníka musia k prihláške priložiť aj vyplnenú žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka. Žiadosť o prijate do vyššieho ročníka

 

Konzervatórium študijné odbory

8226 Q hudobno-dramatické umenie
8228 Q spev
8229 Q hudba
8229 Q 01 hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
8229 Q 04 hudba – hra na organe
8229 Q 05 hudba – hra na flaute
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute
8229 Q 05 hudba – hra na hoboji
8229 Q 05 hudba – hra na klarinete
8229 Q 05 hudba – hra fagote
8229 Q 05 hudba – hra saxofóne
8229 Q 05 hudba – hra trúbke

8229 Q 05 hudba – hra lesnom rohu
8229 Q 05 hudba – hra pozaune
8229 Q 05 hudba – hra tube
8229 Q 05 hudba – hra na bicích nástrojoch
8229 Q 06 hudba – hra na husliach
8229 Q 06 hudba – hra na viole
8229 Q 06 hudba – hra na violončele
8229 Q 06 hudba – hra na kontrabase
8229 Q 06 hudba – hra na harfe
8229 Q 06 hudba – hra na gitare
8229 Q 06 hudba – hra na cimbale
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba

 

Štúdium špecializácií pre študentov a absolventov konzervatória:

 •  Operetná špecializácia
 •  Špecializácia muzikál
 •  Hudobná réžia
 •  Populárna hudba
 •  Zborový dirigent
 •  Základy kompozície
 •  Elektroakustická hudba
 •  Ľudová hudba
 •  Učiteľ hudobnej teórie

 

Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku na overenie umeleckého talentu,
špeciálnych schopností a zručností potrebných na zvládnutie požiadaviek štúdia

 • formou umeleckého prejavu
 • formou napísania slohu
 • formou vypracovania písomných testov na overenie vedomostí zo základov
  hudobnej teórie, dejín hudby a sluchovej analýzy

 

Konkrétne požiadavky jednotlivých foriem skúšok sú na lište pod prijímacími skúškami.

Prijatí študenti môžu požiadať o ubytovanie v školskom internáte.

 

Informácie o miere talentu a pripravenosti na štúdium poskytujeme uchádzačom, ich rodičom a
učiteľom na metodických dňoch, ktoré sa konajú vždy v sobotu

 • 4. novembra 2017 o 8,00 hod.
 • 20. januára 2018 o 8,00 hod.
 • 16. júna 2018 o 9.OO hod.