Konzervatórium Conservatory Bratislava

Prijímacie skúšky

Termín konania prijímacích skúšok pre šk. r. 2019/2020: v týždni od 25. marca 2019

Prijímacie skúšky do 1. ročníka, alebo do vyššieho ročníka konzervatória môžu vykonať:

 •  Žiaci, ktorí v šk. r. 2018/2019 ukončia základnú školu, alebo strednú školu
 •  Nadaní žiaci z nižších ročníkov základnej školy do triedy nadaných žiakov zo základnej školy
 •  Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili/ukončia v tomto školskom roku základný stupeň
  vzdelania
 • Uchádzači, ktorí ukončili/ukončia v tomto školskom roku vyšší stupeň vzdelania s maturitou
  (po prijatí neštudujú všeobecno-vzdelávacie predmety)
 •  Zahraniční uchádzači o štúdium, ktorí musia doložiť Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava,
  odbor školstva o rovnocennosti dokladov o vzdelaní

 

Prihláška na štúdium:

Prihláška na štúdium pre školský rok 2019/2020 (tlačiť obojstranne)

Pomôcka s pokynmi k vyplňovaniu prihlášky pre školský rok 2019/2020
 

Termín prijímania prihlášok: do 8. marca 2019
Zákonný zástupcovia žiadajúci o prijatie svojich detí do triedy nadaných žiakov zo základnej školy musia k prihláške priložiť aj vyplnenú žiadosť o prijatie do triedy nadaných žiakov. Žiadosť o prijatie do triedy nadaných žiakov zo ZŠ
Uchádzači žiadajúci o prijatie do vyššieho ročníka musia k prihláške priložiť aj vyplnenú žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka. Žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka

 

Konzervatórium študijné odbory:

8226 Q hudobno-dramatické umenie
8228 Q spev
8229 Q hudba
8229 Q 01 hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
8229 Q 04 hudba – hra na organe
8229 Q 05 hudba – hra na flaute
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute
8229 Q 05 hudba – hra na hoboji
8229 Q 05 hudba – hra na klarinete
8229 Q 05 hudba – hra fagote
8229 Q 05 hudba – hra saxofóne
8229 Q 05 hudba – hra trúbke
8229 Q 05 hudba – hra lesnom rohu
8229 Q 05 hudba – hra pozaune
8229 Q 05 hudba – hra tube
8229 Q 05 hudba – hra na bicích nástrojoch
8229 Q 06 hudba – hra na husliach
8229 Q 06 hudba – hra na viole
8229 Q 06 hudba – hra na violončele
8229 Q 06 hudba – hra na kontrabase
8229 Q 06 hudba – hra na harfe
8229 Q 06 hudba – hra na gitare
8229 Q 06 hudba – hra na cimbale
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba

 

Štúdium špecializácií pre absolventov konzervatória:

Operetná špecializácia
Špecializácia muzikál
Hudobná réžia
Populárna hudba
Zborový dirigent
Základy kompozície
Elektroakustická hudba
Ľudová hudba
Učiteľ hudobnej teórie
Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku na overenie umeleckého talentu,
špeciálnych schopností a zručností potrebných na zvládnutie požiadaviek štúdia:

 

Prijatí študenti môžu požiadať o ubytovanie v školskom internáte.

 

Informácie o miere talentu a pripravenosti na štúdium poskytujeme uchádzačom, ich rodičom a učiteľom na metodických dňoch, ktoré sa konajú vždy v sobotu

 • 10. novembra 2018 o 9:00 hod.
 • 19. januára 2019 o 8:00 hod.
 • 15. júna 2019 o 9:00 hod.